Säännöt

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmän säännöt

Hyväksytty 28. tammikuuta 2002 vuosikokouksessa Oslossa. Viimeisimmät muutokset hyväksytty vuosikokouksessa Stavangerissa 14. huhtikuuta 2008. Huom! Kohdassa 2 § Jäsenet viimeisimmät muutokset on hyväksytty ryhmäkokouksessa Kööpenhaminassa 27. tammikuuta 2020. Sääntöjä ei ole näiden muutosten jälkeen vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.

1 § Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

2 § Jäsenet

3 § Hallitus

4 § Täytevaali

5 § Nimenkirjoitusoikeus

6 § Tilikausi ja tilintarkastus

7 § Sääntömääräiset kokoukset

8 § Kokouskutsut

9 § Sääntömääräisten kokousten esityslista

10 § Pohjoismaiden neuvoston vaalit

11 § Sihteeristö

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen

1 § Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä ry, Mittengruppen i Nordiska rådet rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys on perustettu edistämään jäsentensä yhteisiä arvoja ja poliittisia tavoitteita Pohjoismaiden neuvoston valiokunnissa ja yleiskokouksessa. Toiminnan yleisenä tavoitteena on edistää keskipuolueiden näkemyksiä pohjoismaisesta yhteistyöstä Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston toimialoilla. Pääasiallisena toimintamuotona ovat kokoukset, järjestetään Pohjoismaiden neuvoston kokousten yhteydessä ja näiden lisäksi seminaarit sekä muut tapahtumat, joiden tarkoituksena on perehtyä yksittäisiin kysymyksiin.

2 § Jäsenet

Jäseniä voivat olla Pohjoismaiden neuvoston jäsenet seuraavista puolueista: Kristelig Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre ja Liberale Alliance (Tanska), Sambandsflokkurin ja Sjálvstýrisflokkurin (Färsaaret), Atassut ja Kandidatförbundet  (Grönlanti), Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Svenska Folkpartiet ja Gröna Förbundet/Vihreä Liitto (Suomi), Liberalerna på Åland, Åländsk Center, Ålands framtid ja Hållbart initiativ (Ahvenanmaa), Framsóknarflokkurinn, Björt framtid, Viðreisn, Miðflokkurinn ja Flokkur fólksins (Islanti), Kristelig Folkeparti, Senterpartiet och Venstre (Norja) sekä Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna ja Miljöpartiet (Ruotsi).

Jäseneksi voidaan yksimielisesti hyväksyä puolue tai Pohjoismaiden neuvoston yksittäinen jäsen, joka ei kuulu edellä mainittuihin puolueisiin, mikäli tämä keskiryhmän sääntöjen ja poliittisen ohjelman pohjalta hakee jäsenyyttä.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus tulee Pohjoismaiden neuvoston puoluetuesta. Jäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

3 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta sekä enimmillään yhdeksästä muusta jäsenestä, jotka kaikki vuosikokous valitsee. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen koostumus:

 • Puheenjohtaja
 • Varapuheenjohtaja
 • Vähintään yksi ja enintään kahdeksan jäsentä

Perussääntö on, että hallituksessa on kaksi jäsentä Ruotsista, kaksi Norjasta, kaksi Tanskasta, kaksi Suomesta, yksi Islannista ja yksi yhteinen jäsen itsehallintoalueilta (Grönlanti, Färsaaret, Ahvenanmaa). Keskustapuolueiden, liberaalien, kristillisten ja vihreiden puolueiden tulee olla edustettuina hallituksessa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen ajanjakso.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta silloin kuin nämä katsovat sen aiheelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä tätä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen silloin kuin vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövalinnoissa taas ratkaisu tehdään arvalla. Henkilövalinnoissa on mahdollista pyytää suljettua lippuäänestystä.                                                                                 

4 § Täytevaali

Hallituksen täytevaali voidaan toimintavuoden aikana suorittaa ryhmäkokouksessa.

Vaalivaliokunta, joka valmistelee hallitusvaalin ennen kevätkokousta, koostuu: yhdestä jäsenestä per jäsenmaa, jonka kukin valtuuskunta itse nimittää, sekä yhdestä jäsenestä itsehallintoalueilta Grönlannista, Färsaarilta ja Ahvenanmaalta, jonka nämä nimittävät yhteisesti.

5 § Nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla tai sihteerillä.

Puheenjohtaja johtaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksia, edustaa yhdistystä Pohjoismaiden neuvostossa sekä ulospäin sekä johtaa sihteeristöä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtävänsä siirtyvät varapuheenjohtajalle.

6 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös siihen kuuluvine asiakirjoineen sekä vuosikertomuksen kera jätetään tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksellä on vuodessa kaksi sääntömääräistä kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen päättämänä ajankohtana.

Ylimääräinen kokous pidetään mikäli sääntömääräinen kokous niin päättää tai jos hallituksen mielestä tähän on aihetta tai mikäli kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii sitä hallitukselta jossain erityisessä asiassa. Kokous tulee järjestää kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kokouksen päätöksenä on, mikäli asiasta ei sääntöjen perusteella toisin määrätä, se näkökanta, jota on tukenut vähintään puolet annetuista äänistä. Jos äänestyksen tuloksena on tasapeli kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövalinnoissa taas ratkaisee arpa.

8 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu kokoukseen viimeistään seitsemän päivää ennen kokouspäivämäärää lähettämällä kokouskutsun sähköpostitse yhdistyksen jäsenille.

9 § Sääntömääräisten kokousten esityslista

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille
 6. Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta. Tilintarkastajan valinta
 7. Muut kokouskutsussa olleet asiat

Yhdistyksen syyskokousessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Puheejohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen tulevalle kalenterivuodelle
 6. Muut kokouskutsussa olleet asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen toivoo jonkin tietyn asian käsittelyä vuosikokouksessa hänen tulee tiedottaa tästä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään ottaa mukaan kokouskutsuun.

10 § Pohjoismaiden neuvoston vaalit

Keskiryhmä tekee päätöksen vuosittaisista henkilövalinnoista Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajistoon ja valiokuntiin.

11 § Sihteeristö

Yhdistyksen sihteeristö koostuu pääsihteeristä sekä poliittisista sihteereistä, joiden palkkaamisesta vastaa puheenjohtaja tai pääsihteeri. Sihteeristön työtä johtaa pääsihteeri puheenjohtajan yleisessä valvonnassa.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen

Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan 2/3 äänistä vuosikokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutokset tulee olla yhdistyksen jäsenillä luettavissa vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen lakkauttamistilanteessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi tavalla, josta päättää yhdistyksen kokous, joka myös päättää lakkauttamisesta.