Stadgar

Stadgar för Mittengruppen i Nordiska Rådet

Antagna vid årsmöte i Oslo den 28 januari 2002. De senaste förändringarna antagna vid årsmöte i Stavanger den 14 april 2007. OBS! De senaste ändringarna i 2 § Medlemmar har antagits vid gruppmötet i Stockholm den 23 januari 2023. Dessa ändringar har inte rapporterats till Patent- och registerstyrelsen.

1 § Namn, hemort och syfte

2 § Medlemmar

3 § Styrelse

4 § Fyllnadsval

5 § De som får teckna föreningens namn

6 § Räkenskapsperiod och revision

7 § Föreningens möten

8 § Kallelse till föreningens möten

9 § De ordinarie mötena

10 § Nordiska rådets val

11 § Sekretariatet

12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

1 § Namn, hemort och syfte

Föreningens namn är Mittengruppen i Nordiska rådet rf, Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä ry.

Föreningens hemort är Helsinki.

Föreningen har grundats till att främja dess medlemmars gemensamma värderingar och politiska mål inom Nordiska rådets utskott och plenum. Verksamhetens överordnande syfte är att främja mittenpartiers syn på nordiska samarbetet inom de områden där Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är verksamma. De huvudsakliga verksamhetsformerna består av möten som organiseras i samband med Nordiska rådets möten, samt seminarier och övriga kunskapsbyggande sammanträden.

2 § Medlemmar

Medlemmar i föreningen kan bli Nordiska rådets medlemmar från följande partier: Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance och Moderaterne (Danmark), Sambandsflokkurin och Sjálvstýrisflokkurin (Färöarna), Atassut och Kandidatförbundet  (Grönland), Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Svenska Folkpartiet och Gröna Förbundet/Vihreä Liitto (Finland), Liberalerna på Åland, Åländsk Center, Ålands framtid och Hållbart initiativ (Åland), Framsóknarflokkurinn, Viðreisn, Miðflokkurinn och Flokkur fólksins (Island), Kristelig Folkeparti, Senterpartiet och Venstre (Norge) samt Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet (Sverige).

 Föreningen kan enhälligt invälja till medlem ett parti eller enskild ledamot i Nordiska rådet som inte tillhör ett av de ovannämnda om denna på grundval av föreningens stadgar och politiska plattform anhåller därom.

Föreningens verksamhet finansieras av partistöd från Nordiska rådet. Medlemmar betalar inga medlemsavgifter.

3 § Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och upp till åtta andra ordinarie medlemmar som alla utses vid årsmötet.

Styrelsen består av:

 • Ordförande
 • Viceordförande
 • Minst en och upp till åtta övriga medlemmar

Huvudprincipen är att i styrelsen ingår två ledamöter från Sverige, två från Norge, två från Danmark, två från Finland, en från Island, samt en gemensam ledamot från de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland. Centerpartierna, liberalerna, kristdemokraterna och miljöpartierna skall vara representerade i Styrelsen.

Valkommittén som förbereder val till Styrelsen inför vårmötet skall ha följande sammansättning: en ledamot från varje land, som de nationella delegationerna själva utpekar, plus en ledamot från de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, som dessa tre utpekar gemensamt.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Vid val kan sluten omröstning begäras.

4 § Fyllnadsval

Fyllnadsval vid vakans i Styrelsen kan under verksamhetsåret företas vid gruppmötet.

5 § De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande eller sekreterare.

Ordförande leder föreningens och Styrelsens möten, företräder föreningen i Nordiska Rådet och i övrigt utåt samt utövar ledning av föreningens sekretariat. I ordförandens frånvaro inträder Styrelsens viceordförande.

6 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och gruppens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till Styrelsen senast två veckor före årsmötet.

7 § Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

8 § Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per e-post.

9 § De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötes laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till Styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 8. Val av revisor
 9. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötes laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsplanen och budgeten för det kommande kalenderåret fastställs.
 6. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han/hon skriftligen meddela detta till Styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

10 § Nordiska rådets val

Inför val till Rådets presidium och utskott vid den årliga sessionen fastställs Mittengruppens förslag till företrädare.

11 § Sekretariatet

Föreningens sekretariat består av en generalsekreterare och ett antal politiska sekreterare, som anställs av gruppens ordförande eller generalsekreteraren. Sekretariatets arbete leds under Styrelsens ordförandes övergripande ledning av generalsekreteraren.

12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Ändring av stadgarna kan företas av årsmötet med 2/3 majoritet av de givna rösterna. Förslag till ändring av stadgarna skall vara föreningens medlemmar till handa minst 14 dagar före mötet.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det föreningens möte som fattar beslutet om upplösningen.