Norden

De fem nordiska länderna – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – och de tre självstyrande
områdena – Åland, Färöarna och Grönland – är annorlunda men mycket lika varandra. Vi delar en gemensam historia och (nästan) gemensamma språk och kultur. Vi delar värderingar så som individuell frihet, jämlikhet och tillit. Vi är små, öppna och exportorienterade ekonomier.

Nordiskt samarbete påbörjades långt innan Nordens parlament och regeringar slöt sig samman, i dag manifesterade av Nordiska rådet och ministerrådet. Dessa två grundades efter andra världskriget, i en situation då hela det internationella systemet behövde omstrukturering och förnyelse. Det var under denna historiska period då de nordiska länderna beslöt att de behövde varandra – inte enbart informellt och på gräsrotsnivå utan även som formella mellanstatliga partners och allierade.

Helsingforsavtalet undertecknades i 1962. Avtalet är fortfarande samarbetets hörnsten. Men mycket återstår att göra för att nå de målsättningar som finns i avtalet. Det finns till och med anledning att fråga: har inte de nordiska länderna gått emot Helsingforsavtalet, genom att inte samarbeta och koordinera sina åtaganden i enlighet med avtalets ord och anda?

Mittengruppen, som en av Nordiska rådets fem partigrupper, är starkt engagerad i frågorna kring nordiskt samarbete och fri rörelse för personer, varor och tjänster inom det nordiska området. Vi är förespråkare och stora anhängare av mer och bättre nordiskt samarbete. Det gör vi därför att vi tror på att de nordiska länderna kan vara så mycket större, både regionalt och globalt.