Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet för 2022

Mittengruppen har en vision om ett integrerat Norden. Vi strävar mot visionen genom att eliminera hinder för fri rörlighet av människor, varor och tjänster mellan de nordiska länderna. Vi tror att mobiliteten inom Norden är nyckeln till välmående och välfärd.

De nordiska ländernas hantering av coronapandemin har synliggjort det nordiska samarbetets brister. Dessa har blivit genomlysta i olika rapporter och allra senast i den strategiska genomlysningen om nordisk civil beredskap som gjordes av Jan-Erik Enestam i november 2021. Denna genomlysning, tillsammans med Nordiska rådets samhällssäkerhetsstrategi från 2019 kommer att vara vägledande för Mittengruppen när vi strävar mot vår vision.

Mittengruppen ser fram emot ett aktivt arbetsår som lyfter det nordiska beredskaps- och samhällssäkerhetssamarbetet på en ny nivå. Som ordförande för Mittengruppen vill jag att Nordiska rådet spänner bågen ytterligare och i ett strategidokument slår fast sin syn på övergripande mål och prioriteringar för det nordiska samarbetet.

Stockholm, den 1 december 2021

Linda Modig

Ordförande

Mittengruppen

Utskottet för kunskap och kultur

Under de senaste 1,5 åren har corona-pandemin satt nordiskt samarbete under stor press. Kultursektorn har lidit, då det inte har varit möjligt att samlas till sådant som vi normalt gör. Dessutom drabbas kultur- och utbildningssektorerna av den stora budgetomställningen i det nordiska samarbetet under fyraårsperioden 2021-24. Det gör det viktigare än någonsin att ha fokus på kultur, då det är ett område som binder Norden samman.

I detta sammanhang har elimineringen av geoblockering länge varit ett högt prioriterat ämne för Mittengruppen. I 2022 kommer Mittengruppen fortsättningsvis jobba för att minska geoblockering.

Under 2022 kommer Mittengruppen att ha fokus på utbildning och nordisk språkförståelse. Ömsesidig språkförståelse är ett viktigt element i det nordiska samarbetet och pandemins erfarenheter visar att digitala lösningar kan användas som supplement när vi kommunicerar med varandra i Norden. Här kan det också vara aktuellt att etablera ett program för utbyte av lärarstuderande, för att förbättra förståelsen av nordiska språk bland eleverna.

Mittengruppen kommer också att jobba för att förstärka minoritetsspråkens ställning inom utbildning.

Under 2022 kommer Mittengruppen att arbeta för

  • Att minska geoblockering i Norden
  • Att öka nordisk språkförståelse bland barn och unga
  • Att öka kunskap om de nordiska minoritetsspråken
  • Att följa upp de skrivelser som Nordiska rådet har haft kring nedskärningarna på kultur- och utbildningsområdet

Utskottet för ett hållbart Norden

Mittengruppen kommer att fortsätta arbeta för en gemensam nordisk klimatstrategi. Vi kommer att understryka att implementeringen av det globala biodiversitetsavtalet förutsätter en nordisk debatt.

Återanvändning kommer under år 2022 vara ett starkt tema för Mittengruppen, där gruppen kommer fortsättningsvis bevaka existerande egna förslag och lägga fram nya, så att hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och gemensamma lösningar gör regionen till en föregångare i Europa och världen.

Arktis är särdeles viktigt för Norden – för regionens hållbarhet och klimatanpassning. Mittengruppen kommer bevaka EU:s nya arktiska strategi från ett miljöperspektiv och sörja för att de tre nordiska ordförandeskapen i Arktiska rådet också är förankrade i Nordiska rådets och ministerrådets arbete.

Förbättrandet av Östersjöns hälsa kräver intensifierat internationellt samarbete. Mittengruppen kommer därför att lägga fram förslag för cirkulärt omhändertagande av näringsämnen, minskade utsläpp av giftiga ämnen och harmoniserade regelverk för att säkra en god miljömässig status.


Under 2022 kommer Mittengruppens fokuspunkter vara
• Uppföljningen av en nordisk klimatstrategi
• Dialog om implementering av det globala biodiversitetsavtalet
• Uppföljning av och skapandet av nya förslag kring cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion
• Dialog om långsiktiga och interparlamentariska prioriteringar för miljön och klimatet i Arktis
• Initiativ och dialog om en god ekologisk status i Östersjön

Utskottet för välfärd i Norden

Mittengruppen arbetar för ett starkt och effektivt nordiskt samarbete för hälsa, jämställdhet och välfärd. Inom hälsoområdet arbetar Mittengruppen för att e-hälsa harmoniseras så att medborgare i våra nordiska länder kan använda recept, hänvisningar och läkemedel i hela Norden.

Därutöver vill vi harmonisera socialförsäkringsrättigheter över hela Norden så att arbetspendling över gränser underlättas.

Mittengruppen vill också fokusera på jämställdhetsproblemen i Norden. Vi vill motarbeta förtryck, kränkningar och otrygghet samt säkra en större transparens kring könsskillnader gällande lön och ledaransvar.

Under 2022 kommer Mittengruppen att arbeta för att
• Elektronisk ID (e-ID) skall fungera tvärs över de nordiska gränserna
• Få fram ett nordiskt e-journalsystem, som säkrar patientsäkerheten och bättre sjukvård i de nordiska länderna
• Förstärka tillgängligheten till socialförsäkringssystem i alla delar av Norden
• Lösa jämställdhetsproblem och diskriminering på arbetsmarknaden eller i samhället
• Motarbeta våld och förtryck med hedersdimension
• Reducera antibiotikaresistens genom förstärkt EU-lagstiftning

Utskottet för tillväxt och utveckling

Mittengruppen arbetar för ett öppet, innovativt och konkurrenskraftigt Norden. Vi vill öppna upp, trygga och utveckla den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Mittengruppen jobbar för att förstärka kommunikation och transportnätverk mellan länderna. Målet är ökad effektivitet och uppdaterad, klimatvänlig teknologi.

Vi vill också främja hållbar turism och gröna näringar i Norden, samt harmonisera reglerna och krav i byggbranschen och gruvnäringen.

Under 2022 kommer Mittengruppen att arbeta för

• En gemensam nordisk tidszon (exklusive Island, Färöarna och Grönland)
• Att reform av personnummersystem i de nordiska länderna tar till hänsyn gemensamma nordiska behov och aspekter
• Att trygga och utveckla den nordiska arbetsmarknaden
• Gröna och effektiva gränsöverskridande transportlösningar
• Att förstärka nordisk hållbar turism
• Att ge studerande rabatt på kollektivtransport i hela Norden
• Harmonisera den nordiska byggindustrin
• Hållbar gruv- och mineraldrift
• Godkännande av yrkeskvalifikationer tvärs över gränserna

Presidiet

Coronapandemin har synliggjort brister i de nordiska ländernas gemensamma krisberedskap. Under 2022 kommer Mittengruppen att följa upp de rekommendationerna som Jan-Erik Enestam ger i sin rapport om Nordisk civil beredskap. Vi vill se att rapporten, tillsammans med rapporterna om corona-relaterade störningar som publicerades i 2020, leder till konkreta åtgärder som förbättrar Nordens framtida gemensamma agerande och gör att gränsstängningar kan undvikas i krissituationer.

Mittengruppen arbetar för att Norden skall ha ett samlat, realistiskt och strategiskt förhållandesätt i EU-samarbetet. Också de politikområden där det har varit svårt eller omöjligt att hitta gemensamma nämnare – och där länderna har fört sin egen linje utan att konsultera de nordiska grannarna – skall tas till diskussion och analys. Norden skall våga agera progressivt och ha självförtroende för att kunna vara vägledare för de övriga EU-länderna. Vi skall inte gömma oss bakom EU:s rygg när vi utvecklar den nordiska lagstiftningen.

I 2022 vill Mittengruppen lyfta fram frågan om behovet av en överordnad strategi för Nordiska rådet. Detta behövs för att göra Nordiska rådets arbete mer målinriktat.

Mittengruppen vill intensifiera samarbetet mellan Nordiska rådet och ministerrådet. Det bör finnas löpande kontakt mellan Nordiska rådets presidium och samarbetsministrarna för att garantera ett effektivt informationsutbyte mellan de två organisationerna. Den nordiska budgetprocessen där de två organisationerna är inblandade måste förstärkas och förtydligas.

Mittengruppen fortsätter arbeta för att de nordiska länderna agerar koordinerat i förhållande till Arktis och Östersjön.

I 2022 kommer Mittengruppen att arbeta för

  • Bättre beredskap och ömsesidig kommunikation i krissituationer
  • Ett mer strategiskt nordiskt EU-samarbete
  • En överordnad strategi eller vision för Nordiska rådet
  • En bättre nordisk budgetprocess
  • Nordisk koordination i EU:s revision av arktisk politik
  • Utvecklat samarbete med aktörer i Östersjöområdet

Mötestidpunkter i 2022

OBS! Tidpunkterna kan ändras pga pandemin

24 januari 2022, digitalt. Gruppmöte, styrelsemöte och förmöten i utskottsgrupperna

21 mars 2022, Sverige. Gruppmöte (föreningens vårmöte) och förmöten i utskottsgrupperna, Nordiska rådets temasession

6. september 2022, Island, gruppmöte, förmöten i utskottsgrupperna och styrelsemöte

31 oktober 2022, Finland, gruppmöte (föreningens höstmöte) och förmöten i utskottsgrupperna, Nordiska rådets session