Verksamhetsplan

Vi gör Norden större!Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet i 2024

Mittengruppen bygger en mer integrerad, mer hållbar, mer välmående och tryggare nordisk region i enlighet med vår slogan “Vi gör Norden större”. Tyngdpunkterna för Mittengruppens arbete i 2024 är

Revidering av Helsingforsavtalet

Nordisk integration inom försvar och säkerhet

Nordiskt samarbete om artificiell intelligens

Mötestidpunkterna

Mittengruppen håller sina gruppmöten i samband med Nordiska rådets gemensamma utskottsmöten och plenum, som äger rum fyra gånger om året. En separat tid reserveras för utskottsgruppernas förmöten varje gång inför gruppmötet. Förmöten äger rum även i samband med utskottens sommarmöten och presidiets decembermöte.

Mittengruppen ordnar ett eget sommarmöte då det finns ekonomi till det. I 2024 planeras inget sommarmöte.  

På gruppmötet i april godkänns verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2023 samt väljs styrelsemedlemmar för den kommande ettårsperioden. På gruppmötet i oktober godkänns verksamhetsplanen och budgeten för 2025.

Styrelsen sammanträder vid behov för att behandla ärenden av mer administrativ karaktär. I samband med årets första möten i Nordiska rådet, i februari 2024, samlas styrelsen för att godkänna bokslutet för 2023. Ett konstituerande möte i styrelsen hålls direkt efter styrelsevalet på gruppmötet i april.

Mittengruppens interna budgetgrupp, som ansvarar för gruppens inspel till den nordiska budgeten, sammanträder digitalt från och med juni fram till september.

Andra mindre möten ordnas också digitalt, så som till exempel sekretariatets regelbundna interna möten.

Tidpunkter för de fysiska mötena i 2024

5 februari, Sverige, gruppmöte, styrelsemöte och förmöten i utskottsgrupperna

8 april, Färöarna, gruppmöte (vårmöte) och förmöten i utskottsgrupperna, Nordiska rådets temasession

16 september, Åland, gruppmöte och förmöten i utskottsgrupperna

28 oktober, Island, gruppmöte (höstmöte) och förmöten i utskottsgrupperna, Nordiska rådets session

Politiska målsättningar

Förutom de tre överordnade teman som nämns i inledningen har utskottsgrupperna sina egna tyngdpunkter i Nordiska rådets fem utskott.

Presidiet

Försvar, beredskap och säkerhet är de huvudsakliga teman för det kommande året för Mittengruppens arbete i Nordiska rådets presidium. Alla tre teman relaterar till den pågående processen kring uppdateringen av Helsingforsavtalet.

Mittengruppen vill se en ny “Stotenberg-rapport” om Nordens gemensamma säkerhet. Vi menar att Norden behöver en gemensam situationsbild och gemensam säkerhetsvision och -planering för hela det nordiska territoriet. 

Nordiska rådets EU-kontor stängs formellt i årsskiftet 2023-24. Det minskar nordisk närvaro i Bryssel och Nordiska rådets möjligheter till inflytande. Det blir därför ännu viktigare att fortsätta kontakterna mellan Nordiska rådet och de nordiska mepparna. Nordiska rådets utskott bör oftare komma med positionspapper (“white papers”) som förevisar Nordens gemensamma ståndpunkter till aktuella frågeställningar.

Mittengruppen bevakar EU:s roll särskilt i förhållande till EU-reglering som skapar gränshinder i Norden.  

Under 2024 kommer Mittengruppen

 • Att följa Nordefcos utveckling i en ny tid samt bidra till utvecklingen av en stark parlamentarisk dimension för det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet. En nordisk försvarskommission kunde vara ett sätt att skapa sammanhållning mellan länderna och förstärka kontakterna mellan de nordiska regeringarna och parlamenten, inklusive Nordiska rådet.
 • Att på alla möjliga sätt förbättra det nordiska civila beredskapssamarbetet. Förutom för att realisera Enestam-rapportens rekommendationer vill vi att de nordiska regeringarna ser över sina beslutsstrukturer gällande både nordiskt samarbete och beredskap. Etableringen av ett “Norden-utskott” i varje nordisk regering skulle vara ett steg mot ett mer effektivt och aktuellt nordiskt samarbete på regeringsnivån. De nordiska regeringarna bör ge en årlig rapport för Nordiska rådet om civil beredskap och säkerhet.
 • Att bidra aktivt till den nya handlingsplanen 2025-30 för Vision 2030 om Norden som världens mest integrerade och hållbara region.
 • Att bidra aktivt i arbetsgruppen som syftar till revision av Helsingforsavtalet. Genom avtalsändring vill vi behålla det nordiska samarbetets relevans, få ett förnyat mandat för Nordiska rådet och förstärka nordiskt EU-samarbete för att förhindra nya gränshinder mellan våra länder.
 • Att spela in gemensamma nordiska teman till EU-parlamentsvalet, och knyta kontakter med de nya europaparlamentarikerna från Norden.
 • Att fortsätta sträva till ett mer strategiskt och proaktivt nordiskt EU-samarbete. Norden tillsammans bör ta ledarskap och fylla tomrummet efter Brexit.
 • Att fortsätta diskussionen om att avskaffa konsensusprincipen i det nordiska samarbetet

Utskottet för kunskap och kultur

Under året kommer Mittengruppen fortsatt att arbeta för att värna det nordiska samarbetet på utbildnings- och kulturområdet. Båda dessa sektorer är av stor betydelse för den nordiska integrationen och därmed också för möjligheten att uppnå den vision för 2030 som Nordiska ministerrådet slagit fast. Under de senaste åren har stora besparingar gjorts på detta område och Mittengruppen är av åsikten att vi nu kommit till en punkt då nedskärningarna behöver upphöra om det nordiska samarbetet rörande verksamheter ska kunna upprätthållas på en rimlig nivå.

Att arbeta för barn och unga är prioriterat för Mittengruppen. Under 2024 kommer Mittengruppen fortsatt att ha fokus på utbildning och nordisk språkförståelse. Ömsesidig språkförståelse är ett viktigt element i det nordiska samarbetet och pandemins erfarenheter visar att digitala lösningar kan användas som supplement när vi kommunicerar med varandra i Norden. Här kan det också vara aktuellt att etablera ett program för utbyte av lärarstuderande, för att förbättra förståelsen av nordiska språk bland eleverna. Men också exempelvis stärkt samarbete mellan folkhögskolor i Norden. Ungas mobilitet är också viktig och Mittengruppen arbetar för att underlätta detta. Mittengruppen kommer också på olika sätt att jobba för att förstärka minoritetsspråkens ställning.

En snabb utveckling sker just nu när det gäller artificiell intelligens. Teknikutvecklingen kommer sannolikt ha stor påverkan på såväl kultursektorn som i förhållande till utbildningsväsendet. Rätt använd kan tekniken vara till stor hjälp, men det finns samtidigt risker och problem som kan uppstå. Mittengruppen kommer fortsatt att följa dessa frågor.

Även hållbarhetsfrågorna är viktiga under 2024. Bland annat när det handlar om hur kultursektorn kan bidra till hållbar utveckling. Men också skolans roll när det gäller att stärka elevernas kunskaper kring hållbar utveckling.

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget påverkar nästan alla samhällssektorer. Därför behöver det genomföras en uppföljning av det nordiska samarbetet om medie- och informationskunnighet för att motverka desinformation och falska nyheter. Dessutom menar Mittengruppen att det behövs insatser till stöd för studenter och unga forskare i instabila länder. Genom att erbjuda en fristad för studenter och unga forskare som förföljs i sina hemländer kan Nordiska rådet bidra till att öka tryggheten i vår del av världen.

Nordiska rådets priser är högt ansedda bland Nordens kulturutövare, och deras starka ställning bör värnas. Genom dessa priser bidrar Nordiska rådet till att lyfta fram vikten av yttrandefrihet, samtidigt som det nordiska språkområdet synliggörs. Under senare tid har det pågått ett arbete med att se över hur priserna och prisutdelningen bör utvecklas i framtiden. Mittengruppen menar att det är viktigt att allmänhetens kännedom om priserna inte minskar, samtidigt som det är viktigt att priserna alltjämt har en hög status i de branscher som priserna riktar sig till.

Under 2024 kommer Mittengruppen att arbeta för

 • Att öka nordisk språkförståelse bland barn och unga
 • Att öka kunskap om de nordiska minoritetsspråken
 • Att värna finansieringen av samarbetet på kultur- och utbildningsområdet, samt driva på för ett stopp för fortsatta nedskärningar till kultur- och utbildningssektorn
 • Att ge studenter från instabila länder möjlighet till en fristad för att bedriva studier och forskning
 • Att stärka kultursektorns- och skolans insatser för att bidra till hållbar utveckling
 • Att stärka mobiliteten för studenter och yrkesverksamma i Norden

Utskottet för ett hållbart Norden

Mittengruppen kommer att bevaka hur det nordiska samarbetet driver på den globala agendan för ett nytt klimatavtal efter Parisavtalet. Vi kommer att aktivt bidra till en gemensam nordisk strategi för implementeringen av det globala biodiversitetsavtalet samt BBNJ-avtalet (“Biodiversity beyond national jurisdiction”). Mittengruppen kommer föra fram behovet av gemensamma definitioner inför arbetet med att implementera biodiversitetsavtalet och hur även mänskliga rättigheter spelar in på biodiversitetsfrågan. 

År 2024 leder upp till förhandlingar om ett nytt klimatavtal som behöver upprätthålla, om inte höja ambitionsnivån för att minska utsläpp och försnabba den gröna omställningen globalt. Norden ska tillsammans gå i bräschen för den höga ambitionsnivån, leda med exempel och vända utmaningarna till möjligheter. Mittengruppen gör förslag för att skapa incitament för ökade kolsänkor i Norden.

Matsäkerhet utan större klimatavtryck från primärproduktionen (Farm to fork-strategin) kommer under år 2024 fortsättningsvis vara starka teman för Mittengruppen, där gruppen kommer lägga fram nya medlemsförslag eller skriftliga frågor, om samarbete mellan forskninginstanser och näringsliv, för beredskap inför klimatförändringen som beaktar de genresurser som NordGen besitter. 

Gröna transportkorridorer är av högsta vikt för Norden, som ju är en av världens största sjöfartskluster globalt sett. Vår havsnära livsstil och vår konkurrenskraft kräver att vi satsar på en omställning, genom satsning på infrastruktur för elektrifiering och nyttjande av hydrogen. Mittengruppen följer med och driver på de konkreta planerna för gemensam aktion.

Arktis är särdeles viktigt för Norden – för regionens hållbarhet och klimatanpassning. Mittengruppen kommer i anslutning till det att bevaka sjöfartsfrågorna. Mittengruppen kommer bevaka vinterförhållandena under klimatförändringens påverkan och överväga hållbarheten i utvinningen av fossila bränslen i känsliga arktiska havsmiljöer. 

Förbättrandet av Östersjöns(inkluderande Skagerak och Kattegat) hälsa kräver intensifierat internationellt samarbete. Mittengruppen kommer därför att lägga fram förslag för cirkulärt omhändertagande av näringsämnen, minskade utsläpp av giftiga ämnen och harmoniserade regelverk för att säkra en god miljömässig status.

Under 2024 kommer Mittengruppens fokuspunkter vara

 •  Dialog för en välgrundad och gemensam strategi för implementering av det globala biodiversitetsavtalet samt BBNJ-avtalet
 •  Dialog och aktiv uppföljning på de nordiska regeringarnas gemensamma upptrappning inför COP29 och COP30
 • Nya medlemsförslag för ökad matsäkerhet nu och på sikt i Norden genom en förnyad jordbrukspolitik för ett hållbart Norden
 • Säkra förutsättningar för matproduktion i Norden ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv
 • Främjande av gröna transportkorridorer på land och till havs för konkurrenskraft och hållbara livsstilar
 •  Initiativ och dialog om en god ekologisk status i Östersjön
 • Verka för att implementera internationella avtal om hållbar sjöfart, inte minst med tanke på de smältande arktiska isarna.

Utskottet för välfärd i Norden

Mittengruppen arbetar för ett starkt och effektivt nordiskt samarbete för hälsa, jämställdhet och välfärd. Inom hälsoområdet arbetar Mittengruppen för att e-hälsa harmoniseras så att medborgare i våra nordiska länder kan använda recept, hänvisningar och läkemedel i hela Norden. Därutöver vill vi harmonisera socialförsäkringsrättigheter över hela Norden så att arbetspendling över gränser underlättas. Vi vill också samarbeta nordiskt kring behandling av long-covid.

Mittengruppen vill också fokusera på jämställdhetsproblemen i Norden. Vi vill motarbeta förtryck, kränkningar och otrygghet samt säkra en större transparens kring könsskillnader gällande lön och ledaransvar och arbeta mot utsatthet hos barn och unga.

Mittengruppen vill att de nordiska länderna söker nya verktyg for att motarbeta extremism, och att rekommenderationerna i rapporten om hogerextremismens utväckling i Norden fran 1918 till i dag, som finansierats av Nordiska ministerradet, genomförs och finansieras. Mittengruppen stödjer även kunskapsutbyte inom detta område så att vi ska kunna ligga i framkant när det gäller att utveckla nya plattformar och bidra till att underlätta initiativ och praxis som kan förebygga och bekämpa högerextremism. På det sättet kan vi behålla den tillit som håller samman de nordiska samhällen och gör dem unika.

Under 2024 kommer Mittengruppen att arbeta för att

 • Få fram ett nordiskt e-journalsystem, som säkrar patientsäkerheten och bättre sjukvård i de nordiska länderna
 • Förstärka tillgången till socialförsäkringssystem i alla delar av Norden
 • Lösa jämställdhetsproblem, däribland förtryck med hedersdimension och diskriminering på arbetsmarknaden och/eller i samhället
 • Motarbeta utsatthet hos barn och unga
 • Öka antibiotikaresistens genom förstärkt EU-lagstiftning
 • Arbeta nordiskt för att minska effekter av long-covid
 • Att söka nya verktyg i att motarbeta extremism och dela befintlig kunskap inom området med varandra i norden
 • Att definiera aktuella utmaningar i arbetet mot människohandeln, när det gäller människor på flykt eller annars i rörelse

Utskottet för tillväxt och utveckling

Mittengruppen ønsker å styrke bærekraften og konkurranseevnen for Norden. Vi mener at tettere nordisk samarbeid gir flere arbeidsplasser, lavere klimagassutslipp og mer verdiskaping.         

I 2024 vil Mittengruppen særlig arbeide for tre områder: Samarbeidet om energi, flere og bedre digitale tjenester, og grønnere transport.

Russlands invasjon i Ukraina og manipulering av energimarkedet har brakt Europa ut i stor usikkerhet. Mittengruppen mener det er viktigere enn noen gang å stå sammen om energi, og utviklingen av økt kapasitet av bærekraftig kraft.

For at Norden skal oppfylle sine målsettinger for en mer bærekraftig region er en helt avhengig av bedre samarbeid. Mittengruppen vil arbeide for bedre samarbeid om regler innenfor næringer som mineraler og turisme. Gruppen vil også arbeide for at det etableres et transportministerråd, og at mer reiser og transport gjøres enklere og mer bærekraftig på tvers av grensene.

Mittengruppen vil også mer digital integrering mellom de nordiske landene. Vi vil derfor fremme forslag om løsninger som gir innbyggerne bedre offentlige og private digitale tjenester for hele regionen, og bidra til mer gunstigere og enklere skatteavtaler for innbyggere som bor og arbeider på tvers av landegrenser.

Mittengruppen arbetar för att de nordiska länderna förstärker sitt samarbete kring artificiell intelligens. De nordiska länderna har traditionellt varit ledande när det gäller teknologisk innovation, detsamma bör gälla för AI.      

Under 2024 kommer Mittengruppens fokuspunkter vara

 • Å etablere et nordisk transportministerråd
 • Bedre og mer sømløse jernbaneforbindelser
 • Studenters rett til rabatt på kollektivreiser i hele Norden
 • Utslippsfri skipsfart og lufttransport
 • Utviklingen av bærekraftig gruvedrift
 • Mer bærekraftig turisme
 • Styrking av det nordiske energisamarbeidet
 • Mer samarbeid om utvikling av fornybar energi
 • Forenkling av banktjenester mellom de nordiske landene
 • Bruk av digitale førerkort på tvers av landegrensene
 • Elektronisk ID (e-ID) skall fungera tvärs över de nordiska gränserna
 • En felles tidssone for Danmark, Finland, Norge, og Sverige
 • Fornyelse og forenklelse av skatteavtaler
 • Nordiskt samarbete kring AI