Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet för 2023

Inledning

Mittengruppen arbetar för ett enat Norden. Vi arbetar för att ge Nordens medborgare det som de enligt de två senaste nordiska undersökningarna (från 2017 och 2021) vill: ett starkare Norden som samarbetar för att skapa mervärde. Som ger sina medborgare och företag en region och ett marknadsområde med drygt 27 miljoner invånare med stora gränsöverskridande möjligheter – utan interna gränser.

Rysslands krig mot Ukraina gör att säkerhetssamarbetet mellan de nordiska länderna har fått ett helt nytt fokus. Kontakterna mellan våra försvarsministrar har blivit vardagliga. Detta underlättar utformningen av en gemensam nordisk situationsbild. Pandemin däremot gjorde att flera brister upptäcktes i kriskoordinationen mellan de nordiska länderna. Enestam-rapporten om civil krisberedskap från 2021 ger många rekommendationer som gör det möjligt att undvika liknande situationer i framtiden. 

Mittengruppen kommer att fortsätta arbeta brett på många politikområden – precis på samma sätt som vi har gjort tidigare. Nordiska rådets breda mandat möjliggör detta. Men vi tänker ändå att nordiska samarbetets grundläggande dokument, Helsingforsavtalet, bör moderniseras. Vi tänker detta eftersom vi tror att en moderniseringsdiskussion skulle leda till en grundlig diskussion om var fokus ligger i vårt politiska samarbete och hur mycket resurser vi behöver för att kunna effektivt samarbeta nordiskt. 

Nordiska samarbetet lever inte i vakuum. Vi påverkas av världen utanför. Det har hänt mycket i världen under de senaste drygt 30 åren. Nordiska samarbetet har anpassats, men detta har skett mest genom att bygga nytt på de gamla premisserna. Mittengruppen anser att det här inte är en hållbar väg mot nordiska samarbetets reform. Det behövs en revolution – och diskussion om vad vi skulle göra i dag om Nordiska rådet eller ministerrådet inte alls hade funnits.

Pandemin gjorde att Nordiska rådet tvingades till att dramatiskt utveckla sina digitala mötesformer. Nu är det jobbet gjort. Det kvarstår att se på vilket sätt det digitala och det personliga på det mest effektiva sättet kan kombineras. Personliga kontakter behövs för att utveckla ny politik. Digitala kontakter behövs för att hålla levande det som redan finns. I 2023 kommer Mittengruppen att ordna ett sommarmöte – efter två års uppehåll på grund av corona-pandemin.

I 2023 firar Mittengruppen sitt 40-årsjubileum. Det blir 40 år sedan mittenpartierna i Nordiska rådet inledde sitt formella samarbete. Jubileet kommer att firas bland annat genom att samla ihop historier om Nordiska rådet och Mittengruppen.

Framåt Norden!

Köpenhamn den 24 oktober 2022

Bertel Haarder

Ställföreträdande ordförande för Mittengruppen

Mötestidpunkter i 2023

23 januari, Sverige, gruppmöte, styrelsemöte och förmöten i utskottsgrupperna

14 mars, Island, gruppmöte (vårmöte), konstituerande styrelsemöte och förmöten i utskottsgrupperna, Nordiska rådets temasession

2-3 september, Danmark, sommarmöte i samband med rådets septembermöten

4 september, Danmark, gruppmöte och förmöten i utskottsgrupperna

30 oktober, Norge, gruppmöte (höstmöte) och förmöten i utskottsgrupperna, Nordiska rådets session

11-12 december, Möte i Nordiska rådets presidium, Presidiegruppens förmöte, Finland

Utskottet för kunskap och kultur

Under året kommer Mittengruppen att arbeta för att värna det nordiska samarbetet på utbildnings- och kulturområdet. Båda dessa sektorer är av stor betydelse för den nordiska integrationen och därmed också för möjligheten att uppnå den vision för 2030 som Nordiska ministerrådet har satt upp. Behovet av att värna samarbetet kring utbildning och kultur understryks av hur kraftigt Covid-19-pandemin påverkat dessa verksamheter. Dessutom drabbas kultur- och utbildningssektorerna av den stora budgetomställningen i det nordiska samarbetet.

Att arbeta för barn och unga är prioriterat för Mittengruppen. Det är också ett viktigt tema under det norska ordförandeskapet i Nordiska rådet under 2023. Under 2023 kommer Mittengruppen fortsatt att ha fokus på utbildning och nordisk språkförståelse. Ömsesidig språkförståelse är ett viktigt element i det nordiska samarbetet och pandemins erfarenheter visar att digitala lösningar kan användas som supplement när vi kommunicerar med varandra i Norden. Här kan det också vara aktuellt att etablera ett program för utbyte av lärarstuderande, för att förbättra förståelsen av nordiska språk bland eleverna. Men också exempelvis stärkt samarbete mellan folkhögskolor i norden. Ungas mobilitet är också viktig och Mittengruppen arbetar för att studentrabatter ska gälla i hela Norden. Mittengruppen kommer också att jobba för att förstärka minoritetsspråkens ställning inom utbildning.

Också hållbarhetsfrågorna är viktiga under 2023. Bland annat när det handlar om hur kultursektorn kan bidra till hållbar utveckling. Men också skolans roll när det gäller att stärka elevernas kunskaper kring hållbar utveckling.

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget påverkar nästan alla samhällssektorer. Därför behöver det genomföras en uppföljning av det nordiska samarbetet om medie- och informationskunnighet för att motverka desinformation och falska nyheter.

Nordiska rådets priser är högt ansedda bland Nordens kulturutövare, och deras starka ställning bör värnas. Genom dessa priser bidrar Nordiska rådet till att lyfta fram vikten av yttrandefrihet, samtidigt som det nordiska språkområdet synliggörs.

Eliminering av geoblockering länge varit ett högt prioriterat ämne för Mittengruppen. Under 2023 kommer Mittengruppen fortsättningsvis jobba för att minska geoblockering.

Under 2023 kommer Mittengruppen att arbeta för

 • Att minska geoblockering i Norden
 • Att öka nordisk språkförståelse bland barn och unga
 • Att öka kunskap om de nordiska minoritetsspråken
 • Att värna finansieringen av samarbetet på kultur- och utbildningsområdet, samt följa upp de ställningstaganden som Nordiska rådet gjort kring nedskärningarna på kultur- och utbildningsområdet
 • Att stärka kultursektorns- och skolans insatser för att bidra till hållbar utveckling
 • Att stärka mobiliteten för studenter och yrkesverksamma i Norden

Utskottet för ett hållbart Norden

Mittengruppen kommer att fortsätta bevaka hur klimatsamarbetet tar konkret form i det nordiska samarbetet. Vi kommer att aktivt bidra till en gemensam nordisk strategi för implementeringen av det globala biodiversitetsavtalet. Mittengruppen kommer föra fram behovet av gemensamma definitioner inför arbetet med att implementera biodiversitetsavtalet och hur även mänskliga rättigheter spelar in på biodiversitetsfrågan. 

Matsäkerhet utan större klimatavtryck från primärproduktionen (Farm to fork-strategin) kommer under år 2023 vara starka teman för Mittengruppen, där gruppen kommer lägga fram nya medlemsförslag, så att hållbar konsumtion, beredskap inför klimatförändringen och gemensamma lösningar gör regionen till en föregångare i Europa och världen.

Arktis är särdeles viktigt för Norden – för regionens hållbarhet och klimatanpassning. Mittengruppen kommer bevaka vinterförhållandena under klimatförändringens påverkan samtidigt som vi ökar regionens resiliens just under vinterhalvåret.

Förbättrandet av Östersjöns hälsa kräver intensifierat internationellt samarbete. Mittengruppen kommer därför att lägga fram förslag för cirkulärt omhändertagande av näringsämnen, minskade utsläpp av giftiga ämnen och harmoniserade regelverk för att säkra en god miljömässig status.

Under 2023 kommer Mittengruppens fokuspunkter vara

 • Dialog för en välgrundad och gemensam strategi för implementering av det globala biodiversitetsavtalet
 • Nya medlemsförslag för ökad matsäkerhet nu och på sikt i Norden
 • Säkra förutsättningar för matproduktion i Norden ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv
 • Initiativ och dialog om en god ekologisk status i Östersjön

Utskottet för välfärd i Norden

Mittengruppen arbetar för ett starkt och effektivt nordiskt samarbete för hälsa, jämställdhet och välfärd. Inom hälsoområdet arbetar Mittengruppen för att e-hälsa harmoniseras så att medborgare i våra nordiska länder kan använda recept, hänvisningar och läkemedel i hela Norden. Därutöver vill vi harmonisera socialförsäkringsrättigheter över hela Norden så att arbetspendling över gränser underlättas. Vi vill också samarbeta nordiskt kring behandling av long-covid.

Mittengruppen vill också fokusera på jämställdhetsproblemen i Norden. Vi vill motarbeta förtryck, kränkningar och otrygghet samt säkra en större transparens kring könsskillnader gällande lön och ledaransvar och arbeta mot utsatthet hos barn och unga.

Mittengruppen skall finna nya verktyg för att möta populism, samt motarbeta högerexetremism och annan form av extremism för att bidra till den tillit som håller samman de nordiska samhällen och gör dem unika.

Under 2023 kommer Mittengruppen att arbeta för att

 • Elektronisk ID (e-ID) skall fungera tvärs över de nordiska gränserna
 • Få fram ett nordiskt e-journalsystem, som säkrar patientsäkerheten och bättre sjukvård i de nordiska länderna
 • Förstärka tillgången till socialförsäkringssystem i alla delar av Norden
 • Lösa jämställdhetsproblem, däribland förtryck med hedersdimension och diskriminering på arbetsmarknaden och/eller i samhället
 • Motarbeta utsatthet hos barn och unga
 • Öka antibiotikaresistens genom förstärkt EU-lagstiftning
 • Arbeta nordiskt för att minska effekter av long-covid
 • Att söka nya verktyg för att motarbeta högerextremism och annan extremism
 • Att definiera aktuella utmaningar i arbetet mot människohandeln, när det gäller människor i flykt eller annars i rörelse

Utskottet för tillväxt och utveckling

Mittengruppen ønsker å styrke bærekraften og konkurranseevnen for Norden. Vi mener at tettere nordisk samarbeid gir flere arbeidsplasser, lavere klimagassutslipp og mer verdiskaping.    

I 2023 vil Mittengruppen særlig arbeide for tre områder: Samarbeidet om energi, flere og bedre digitale tjenester, og grønnere transport. 

Russlands invasjon i Ukraina og manipulering av det internasjonale energimarkedet har brakt Europa ut i stor usikkerhet. Mittengruppen mener det er viktigere enn noen gang å stå sammen om samarbeid energi, og utviklingen av økt kapasitet av bærekraftig kraft. 

For at Norden skal oppfylle sine målsettinger for en mer bærekraftig region er en helt avhengig av bedre samarbeid. Mittengruppen vil arbeide for bedre samarbeid om regler innenfor næringer som mineraler og turisme. Gruppen vil også arbeide for at det etableres et transportministerråd, og at mer reiser og transport gjøres enklere og mer bærekraftig på tvers av grensene. 

Mittengruppen også mer digital integrering mellom de nordiske landene. Vi vil derfor fremme forslag om løsninger som gir innbyggerne bedre offentlige og private digitale tjenester for hele regionen.      

Under 2023 kommer Mittengruppens fokuspunkter vara

 • Å etablere et nordisk transportministerråd
 • Bedre og mer sømløse jernbaneforbindelser 
 • Studenters rett til rabatt på kollektivreiser i hele Norden
 • Utslippsfri skipsfart og lufttransport 
 • Utviklingen av bærekraftig gruvedrift
 • Mer bærekraftig turisme
 • Styrking av det nordiske energisamarbeidet 
 • Mer samarbeid om utvikling av fornybar energi
 • Forenkling av banktjenester mellom de nordiske landene
 • Bruk av digitale førerkort på tvers av landegrensene
 • En felles tidssone for Danmark, Finland, Norge, og Sverige

Presidiet

Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik är det viktigaste sakområdet som presidiet ansvarar för. Dessa områden har upplevt stora ändringar under de senaste åren. Dynamiken i Nordiska rådet har inte fullständigt avspeglat ändringarna i Nordens säkerhetsomgivning. Mittengruppen menar att det är aktuellt att diskutera presidiets fortsatta roll – och behovet av ett separat utrikes-, försvars- och säkerhetsutskott i Nordiska rådet. 

Mittengruppen vill att den informella roll som Nordiska rådet för närvarande har i utrikes- och försvarspolitik omvandlas till någonting mer handfast. Det behövs ett organ som Nordiska rådet för att aktivt föreslå och diskutera nordiska lösningar, och för att kräva gemensamma analyser och åtgärder. Nordiska rådet har möjligheten till gränsöverskridande samarbete, att bredda det nationella perspektivet och bidra till en stärkt nordisk situationsbild genom en aktiv parlamentarisk debatt.

Sveriges och Finlands Nato-ansökningar ger nya möjligheter för nordiskt försvarssamarbete.

Säkerheten bör dock även i fortsättningen behandlas i ett bredare perspektiv – inte enbart det militära. Mittengruppen fortsätter arbeta aktivt för att implementera Enestam-rapportens rekommendationer om bättre beredskapssamarbete mellan de nordiska länderna. Som en del av detta ser vi fram emot att diskutera möjligheten att avskaffa konsensusprincipen i nordiskt samarbete och övergå till samma praxis som man tillämpar i Nordefco-samarbetet där även mindre landsgrupper kan gå vidare med vissa beslut om något eller några länder vill stanna utanför.

Gällande nordiska samarbetets reform vill Mittengruppen sträva till att revidera och förnya Helsingforsavtalet, inte minst efter gränsstängningarna under pandemin och de nya kraven som nordiska samarbetet ställs inför efter Sveriges och Finlands Nato-beslut. 

Mittengruppen fortsätter jobba för ett mer strategiskt nordiskt EU-samarbete, dock under nya förutsättningar nu efter att det nordiska Brysselkontoret har stängts. Det finns flera konkreta områden där Norden kan visa vägen för EU:s utveckling. Nordiska rådet kan vara vägledande för Nordens agerande i EU. 

Under 2023 kommer Mittengruppens fokuspunkter vara

 • Att bidra till Nordiska rådets förnyade roll i det nya säkerhetspolitiska landskapet, eventuellt genom traktatändring (Helsingforsavtalet)
 • Att avskaffa konsensusprincipen i det nordiska samarbetet
 • Att fortsättningsvis sträva till ett mer strategiskt och proaktivt nordiskt EU-samarbete som fyller tomrummet efter Brexit 
 • Att sträva till att ministerrådets vision och strategi kan omfattas av Nordiska rådet
 • Att det nordiska försvarssamarbetet utvecklas i takt med Sveriges och Finlands Nato-medlemskap