Toimintasuunnitelma

Pohjoismaiden neuvoston Keskiryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Koronakriisi vuoden 2020 aikana paljastanut pohjoismaisen yhteistyön puutteita ja ongelmia. Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaat tekisivät yhteisen selvityksen analysoidakseen miten rajaesteet voitaisiin poistaa ja miten Pohjoismaiden välisten rajojen sulkemisilta voitaisiin välttyä kriisitilanteissa. Keskiryhmä haluaa lisäksi, että pohjoismainen koronakomissio arvioi käynnissä olevan pandemian hallinnan onnistumista ja antaa ehdotuksia, miten Pohjoismaiden välistä yhteistyötä voitaisiin hyödyntää tulevien pandemioiden torjunnassa ja seurausten lieventämisessä.

Pandemia on muuttanut Pohjoismaiden neuvoston kokousjärjestelyitä. Kokouksia on pidetty etäkokouksina ja kokouksia on järjestetty useammin. Yleisesti voidaan sanoa, että pandemia on johtanut uuteen pohjoismaisen yhteistyön aikakauteen. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat kokousten järjestämisen useammin ja vähentävät matkustusta. Samalla pohjoismaisen yhteistyön ydin on uhattuna, mikäli fyysisten kokousten järjestämisen mahdollisuutta ei säilytetä digitaalisten kokousten rinnalla. Tasapainolla digitaalisten ja fyysisten kokousten välillä on strateginen merkitys pohjoismaiselle yhteistyölle.

Vuonna 2021 keskiryhmä

Työskentelee sen puolesta, että Pohjoismaat ottavat opiksi koronakriisistä ja nostavat yhteisen kriisivalmiuden kokonaan uudelle tasolle.

Haluaa vaikuttaa talouden kestävään palautumiseen koronakriisistä.

Jatkaa digitaalisiin kokouksiin panostamista pohjoismaisessa yhteistyössä. Ryhmä haluaa kuitenkin samalla säilyttää pohjoismaiselle yhteistyölle keskeiset fyysiset ryhmä- ja valiokuntakokoukset.

Säilyttää johtavan roolinsa Pohjoismaiden neuvostossa Bertel Haarderin (V) toimiessa neuvoston presidenttinä.

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta

Keskiryhmä tulee vuoden 2021 aikana seuraamaan tarkasti Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettiuudistuksen vaikutuksia, etenkin kulttuuri-, koulutus- ja tutkimusalan leikkauksia.

Keskiryhmä jatkaa työtä sen eteen, että Pohjoismaiden rajojen yli olisi helppo tehdä töitä, muuttaa ja kouluttautua. Keskiryhmä haluaa tulevana vuonna keskittyä koulutuskysymyksiin, erityisesti lasten ja nuorten kielten ymmärtämiseen. Keskiryhmä haluaa lisäksi vahvistaa vähemmistökielten asemaa, erityisesti koulutusalalla. Valiokunta haluaa tämän asian yhteydessä kuulla vähemmistökieliä puhuvia henkilöitä saadakseen ideoita ja parannusehdotuksia. Kielten keskinäinen ymmärtäminen on tärkeää Pohjoismaiden väliselle yhteistyölle.

Keskiryhmälle on erityisen tärkeää, että ammattipätevyyksiä voi käyttää kaikissa Pohjoismaissa. Tämän takia haluamme jatkaa työtä rajaesteiden poistamisen puolesta, sillä esteet vaikeuttavat pohjoismaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta. Haluamme myös jatkaa työtä Pohjoismaiden välisen geoblokkauksen poistamiseksi.

Vuonna 2021 keskiryhmä

Seuraa tarkasti Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuri-, koulutus- ja tutkimusalan budjettileikkausten vaikutuksia.

Edistää opiskelijoiden liikkuvuutta Pohjoismaissa ja ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista.

Työskentelee edelleen geoblokkauksen poistamiseksi Pohjoismaiden väliltä.

Edistää pohjoismaisten kielten keskinäistä ymmärrystä lasten ja nuorten keskuudessa.

Haluaa lisätä tietämystä pohjoismaisista vähemmistökielistä.

Haluaa edistää elinikäistä oppimista ja ammatillista uudelleenkouluttautumista.

Kestävä Pohjola -valiokunta

Keskiryhmä näkee kiertotalouden ja vihreän muutoksen vuosisadan mahdollisuutena Pohjoismaille. Pohjoismaiden on oltava kestävän kehityksen ja vihreän muutoksen eturintamassa niin EU-tasolla kuin kansainvälisesti. Vuonna 2021 Keskiryhmä tulee keskittymään eri näkökulmiin näissä kahdessa asiassa.

Keskiryhmä tulee jatkamaan aloitteiden tekemistä siitä, miten Pohjoismaat voisivat lisätä ilmastonieluja innovaatioiden avulla. Keskiryhmä jatkaa myös työtä sen eteen, miten älykkäillä suunnitteluratkaisuilla ja puurakentamisella voidaan vähentää ilmastovaikutuksia. Keskiryhmä haluaa, että Pohjoismaissa annetaan kuluttajille ja yrityksille mahdollisuus osallistua kiertotalouteen lisäämällä materiaaliseurantaa, selkeimmillä standardeilla ja käytettyjen materiaalien yhteisillä markkinoilla.

Keskiryhmä haluaa varmistaa, että Pohjoismaat laativat tuulivoimaloista tulevien jätteiden käsittelyä koskevan yhteisen strategian sitä mukaa kun voimaloiden laitteistoa uudistetaan. Keskiryhmä haluaa, että Pohjoismaille, niin Pohjoismaiden neuvoston kuin pohjoismaalaisten europarlamentaarikkojen kautta, annetaan aktiivinen rooli EU:n yhteisen arktisen strategian päivityksessä. Strategiassa tulee olla selkeitä kestävyys- ja ympäristötavoitteita.

Keskiryhmän painopistealueet vuonna 2021

Innovatiivisten hiilinielujen kehittäminen Pohjoismaissa.

Suunnittelun ja puurakentamisen avulla kestävämpi ja materiaaleja kierrättävämpi rakennusala, alueelliset erot huomioon ottaen.

Käytettyjen materiaalien yhteismarkkinoiden, selkeämpien tuotestandardien sekä tuotteiden korjattavuutta koskevan takuun kehittäminen.

Yhteispohjoismaisen strategian kehittäminen tuulivoimaloista tulevien jätteiden käsittelystä sitä mukaa kun voimaloiden laitteistoa uudistetaan.

Osallistuminen EU:n arktisen strategian päivitykseen liittyvään prosessiin.

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta

Keskiryhmä työskentelee vahvan ja tehokkaan pohjoismaisen yhteistyön puolesta terveyden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin hyväksi.

Terveysalalla pyrimme edistämään sähköisten terveyspalveluiden harmonisointia Pohjoismaissa, jotta Pohjoismaiden kansalaiset voisivat käyttää reseptejä, lähetteitä ja lääkkeitä kaikkialla Pohjoismaissa.

Lisäksi haluamme keskittyä sosiaaliturvaoikeuksien yhdenmukaistamiseen Pohjoismaissa, jotta työmatkaliikenne rajojen yli helpottuisi.

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä haluamme keskittyä tasa-arvo-ongelmiin Pohjoismaissa. On keskityttävä erityisesti nuorten naisten sorron ja turvattomuuden torjumiseen sekä suuremman läpinäkyvyyden varmistamiseen sukupuolten välisissä palkkaeroissa ja johtotehtäviin etenemisissä.

Keskiryhmä aikoo vuonna 2021

Edistää sähköisen tunnistautumisen (e-ID) käyttöönottoa Pohjoismaiden rajojen yli.

Työskennellä sähköisen potilaskertomusjärjestelmän perustamisen puolesta, joka varmistaisi potilasturvallisuuden ja paremman sairaanhoidon Pohjoismaissa.

Työskennellä pohjoismaisen harmonisoidun hyvinvointitason säilyttämisen puolesta EUjäsenyydestä riippumatta.

Että tasa-arvo-ongelmiin puututaan, erityisesti kun on kyse sorrosta ja syrjinnästä työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Torjua antibioottiresistenssiä tehokkaammalla EU-lainsäädännöllä.

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta

Keskiryhmä haluaa työskennellä avoimen, innovatiivisen, vihreän ja kilpailukykyisen Pohjolan puolesta. Teemme töitä turvataksemme ja kehittääksemme yhteisiä pohjoismaisia työmarkkinoita. Työ ammatillisten pätevyyksien validisoimisen puolesta on erityisen tärkeää.

Keskiryhmä työskentelee vahvistaakseen maiden välisiä poikittaisia liikenneväyliä, tavoitteena tehokkuus ja ajantasaisempi teknologia.

Keskiryhmä näkee myös mahdollisuuksia kestävän matkailun edistämisessä, sekä pohjoismaisen rakennusteollisuuden koordinoinnissa ja harmonisoinnissa.

Vuonna 2021 keskiryhmä työskentelee

Sen puolesta, että kellojen siirtämisestä luopuminen johtaisi siihen, että Pohjoismaat (pois lukien Islanti, Färsaaret ja Grönlanti) kuuluisivat tulevaisuudessa samaan aikavyöhykkeeseen

Sen puolesta, että pohjoismainen näkökulma huomioitaisiin Pohjoismaiden uudistaessa henkilötunnusjärjestelmiään.

Yhteispohjoismaisen maksumarkkinan puolesta (rajojen yli toimiva MobilePay).

Yhteisten työmarkkinoiden kehittämisen puolesta.

Kestävien rajat ylittävien liikenneratkaisujen puolesta.

Kestävän turismin puolesta.

Yhteisesti tunnustettujen opiskelija-alennusten puolesta julkisissa liikennevälineissä.

Pohjoismaisen rakennusteollisuuden harmonisoinnin puolesta.

Ammattipätevyyksien rajat ylittävän tunnustamisen puolesta.

Puheenjohtajisto

Keskiryhmä kannattaa Pohjoismaiden ulko- ja puolustuspoliittisen yhteistyön ottamista mukaan viralliseen pohjoismaiseen yhteistyöhön. Lisäksi Keskiryhmä haluaa, että Pohjoismaiden valmiusja varautumisyhteistyö – erityisesti pandemian jälkeen – nostetaan samalle tasolle kuin Pohjoismaiden ulko- ja puolustuspoliittinen yhteistyö. Tämän takia Keskiryhmä haluaa seurata Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 lopussa hyväksytyn yhteiskuntaturvallisuusstrategian suosituksia.

Keskiryhmä haluaa, että Pohjoismaat ovat varautuneita ja kohtaavat tulevaisuuden kriisit yhdessä. Koronakriisissä ja vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana toimittiin täysin päinvastoin; Pohjoismaat sulkivat rajansa ja valitsivat hyvin erilaiset strategiat kriisiin suhteen eikä Pohjoismaiden välillä käyty käytännössä minkäänlaisia etukäteiskonsultaatioita.

Pohjoismaisen EU-yhteistyön edistäminen on edelleen yksi Keskiryhmän päätavoitteista. Visiomme on, että Pohjoismailla olisi yhteisiä tavoitteita, joita yritämme yhdessä edistää EU:ssa. Tämä tarkoittaa vähintään sitä, että Pohjoismaat ilmoittaisivat toisilleen EU-päätöksiin liittyvistä kannoistaan. Joissain tapauksissa maiden täytyy tukea toisiaan asioissa, jotka ovat jollekin maalle ratkaisevan tärkeitä mutta muille vähemmän tärkeitä.

Jotta voisimme paremmin käsitellä Pohjoismaiden EU-sitoumuksiin liittyviä kysymyksiä, tulisi Pohjoismaiden neuvoston jatkossakin panostaa siihen, että EU on tärkeällä sijalla puheenjohtajistossa ja erityisesti valiokunnissa.

Keskiryhmän mielestä Pohjoismaiden on osoitettava enemmän solidaarisuutta toisiaan kohtaan, jotta voimme saavuttaa sellaisia asioita, joihin emme kykene yksin niin EU-tasolla kuin kansainvälisillä foorumeilla. Yksi tapa olisi vahvistaa ministereiden sitoutumista pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Keskiryhmän keskeinen tavoite EU:n arktisen politiikan uudistamiseen liittyen on, että Pohjoismaat toimisivat yhdessä arktiseen politiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Keskiryhmän painopistealueet vuonna 2021

Enemmän painoarvoa yhteiskuntaturvallisuudelle pohjoismaisessa yhteistyössä

Parempi Pohjoismaiden välinen koordinointi EU-asioissa

Ministereiden korkeampi läsnäolo ja osallistuminen pohjoismaiseen yhteistyöhön

EU:n arktisen politiikan uudistus

Kokousajankohdat 2021

Huom! Kokousajat voivat muuttua koronapandemiasta johtuen

tammikuuta, digitaalinen ryhmäkokous, hallituksen kokous sekä valiokuntaryhmien kokoukset

huhtikuuta, digitaalinen ryhmäkokous (kevätkokous) sekä valiokuntaryhmien kokoukset

24. kesäkuuta, digitaalinen ryhmäkokous sekä valiokuntaryhmien kokoukset Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon yhteydessä

4.-5. syyskuuta, Sigtuna, Ruotsi, kesäkokous

6. syyskuuta, Tukholma, Ruotsi, ryhmäkokous, hallituksen kokous ja valiokuntaryhmien kokoukset

1. marraskuuta, Kööpenhamina, ryhmäkokous (syyskokous), hallituksen kokous sekä
valiokuntaryhmien kokoukset Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä