Toimintasuunnitelma

Pohjoismaiden neuvoston Keskiryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Keskiryhmällä on visio yhtenäisestä Pohjolasta. Etenemme kohti visiota raivaamalla esteitä, jotka vaikeuttavat ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä. Uskomme että Pohjolan sisäinen liikkuvuus on avain maidemme hyvinvointiin ja vaurauteen.

Koronapandemia on tuonut esiin pohjoismaisen yhteistyön puutteita. Niitä käydään läpi useissa pohjoismaisissa raporteissa, aivan tuoreimpana Jan-Erik Enestamin marraskuussa 2021 julkaistussa raportissa pohjoismaisesta siviilikriisiyhteistyöstä. Tämä raportti, samoin kuin Pohjoismaiden neuvoston yhteiskuntaturvallisuusstrategia vuodelta 2019, viitoittavat tietä, kun me keskiryhmässä etenemme kohti visiotamme.

Keskiryhmä odottaa, että vuosi 2022 on aktiivinen toimintavuosi, jonka aikana pohjoismainen kriisivalmius- ja sisäisen turvallisuuden yhteistyö nostetaan kokonaan uudelle tasolle. Keskiryhmän puheenjohtajana haluan, että Pohjoismaiden neuvosto nostaa rimaa entisestään ja käynnistää lisäksi strategiatyön, jonka tavoitteena on tuoda esiin neuvoston näkemys pohjoismaisen yhteistyön prioriteeteistä ja tavoitteista.

Tukholmassa 1 joulukuuta 2021

Linda Modig

Puheenjohtaja

Keskiryhmä

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta

Keskiryhmä työskentelee poistaakseen rajaesteitä Pohjolassa. Työnteon, muuttamisen ja koulutuksen tulee olla helppoa yli Pohjoismaiden rajojen.

Viimeisten 1,5 vuoden aikana koronapandemia on aiheuttanut suurta painetta pohjoismaiselle yhteistyölle. Kulttuurisektori on kärsinyt, kun emme ole voineet kokoontua normaalisti. Tämän lisäksi kulttuuri- ja opetussektorit ovat kärsineet, kun suuria budjettimuutoksia pohjoismaisessa yhteistyössä tehdään budjettikaudella 2021-2024. Tämä tekee entistä tärkeämmäksi sen, että keskitymme kulttuuriin, sillä se yhdistää Pohjolan.

Tässä yhteydessä geoblokkausten poistaminen on ollut priorisoitu aihe Keskiryhmälle. Vuonna 2022 Keskiryhmä tulee jatkamaan työtä geoblokkauksen vähentämiseksi.

Vuonna 2022 Keskiryhmä tulee panostamaan koulutukseen ja pohjoismaisten kielten ymmärtämisen parantamiseen. Kielten ymmärtäminen on tärkeä elementti pohjoismaisessa yhteistyössä. Pandemia aikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että digitaalisia ratkaisuja voidaan käyttää apuvälineenä, kun kommunikoimme muiden pohjoismaalaisten kanssa. Ehdotamme vaihto-ohjelma opettajaksi opiskeleville, jotta pohjoismaisten kielten ymmärtäminen kouluissa paranisi.

Keskiryhmä tulee myös työskentelemään vähemmistökielien koulutuksen parantamisen puolesta.

Vuonna 2022 Keskiryhmä tulee työskentelemään

 • Geoblokkausten vähentämiseksi
 • Vahvistaakseen pohjoismaisten kielten ymmärtämistä lasten ja nuorten keskuudessa
 • Vahvistaakseen tietämystä pohjoismaisista vähemmistökielistä

Kestävä Pohjola valiokunta

Keskiryhmä tulee jatkamaan työtä yhteisen ilmastostrategian puolesta. Tulemme tuomaan esiin sitä, että globaalin luonnon monimuotoisuutta koskevan sopimuksen toteuttaminen edellyttää pohjoismaista keskustelua. 

Uusiokäyttö tulee olemaan tärkeä teema Keskiryhmälle vuonna 2022. Keskiryhmä tulee seuraamaan jo olemassa olevien ehdotustensa toteuttamista ja esittämällä uusia, jotta kestävä kulutus, kiertotalous ja yhteiset ratkaisut tekevät Pohjoismaista edelläkävijän Euroopassa ja maailmassa.

Arktinen alue on erityisen tärkeä alue Pohjoismaille, alueen kestävyydelle ja ilmastosopeutumiselle. Keskiryhmä seuraa omalta osaltaan EU:n uutta arktista strategiaa ympäristönäkökulmasta ja pitää huolen, että kolmen Pohjoismaan puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa jalkautetaan myös Pohjoismaisen neuvoston ja ministerineuvoston työhön.

Itämeren tilan parantaminen vaatii tiiviimpää kansanvälistä yhteistyötä. Keskiryhmä tulee esittämään ehdotuksia kiertotalouden lisäämiseksi ravinteiden vähentämiseksi, myrkyllisten aineiden päästöjen poistamiseksi ja sääntöjen yhtenäistämiseksi, jotta hyvä ekologinen tila saataisiin palautettua Itämerelle.

Vuonna 2022 Keskiryhmän painopistealueet tulevat olemaan

 • Pohjoismaisen ilmastostrategian seuranta
 • Vuoropuhelu ja globaalin luonnon monimuotoisuutta koskevan sopimuksen toteuttaminen
 • Seuranta ja uusien ehdotusten luominen kiertotalouden ja kestävän kulutuksen saralla
 • Vuoropuhelun pitkäaikaisista ja parlamenttien välisistä ympäristö- ja ilmastopriorisoinneista Arktisella alueella
 • Aloitteet ja dialogi hyvästä ekologisesta statuksesta Itämeren alueella

Hyvinvointi Pohjolassa valiokunta

Keskiryhmä työskentelee vahvan ja tehokkaan pohjoismaisen yhteistyön puolesta terveyden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin saralla. Terveydenhoidon osa-alueella Keskiryhmä tulee työskentelemään e-terveyden yhtenäistämiseksi, niin että pohjoismaiden asukkaat voisivat käyttää samoja reseptejä ja lääkkeitä kaikkialla Pohjoismaissa. Tämän lisäksi haluamme yhtenäistää sosiaalivakuutussäännöstöä niin että työssäkäynti Pohjoismaiden rajojen yli helpottuisi.

Vuonna 2022 keskiryhmä haluaa myös keskittyä tasa-arvoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi Pohjoismaissa. Haluamme torjua sortoa, loukkauksia ja turvattomuutta, sekä lisätä läpinäkyvyyttä sukupuolten välisissä palkoissa ja johtajavastuissa.

Vuonna 2022 Keskiryhmä tulee työskentelemään

 • Sähköisen henkilöllisyystodistuksen (e-ID) toimivuuden varmistamiseksi pohjoismaisten rajojen ylittäväksi
 • Saadakseen pohjoismaisen sähköisen potilastietojärjestelmän, joka varmistaa potilastietoturvallisuuden ja parantaa sairaanhoitoa pohjoismaissa
 • Parantaakseen sosiaaliturvajärjestelmän saatavuutta kaikkialla Pohjoismaissa
 • Ratkaistakseen tasa-arvon ongelmia erityisesti työpaikoilla ja myös muualla yhteiskunnassa
 • Vähentääkseen kunniaväkivaltaa
 • Vähentääkseen antibioottiresistenssiä tiiviimmän EU-lainsäädännön kautta

Kasvu ja kehitys Pohjolassa valiokunta

Keskiryhmän tavoitteena on avoin, innovatiivinen ja kilpailukykyinen Pohjola. Haluamme avata, turvata ja kehittää yhteispohjoismaisia työmarkkinoita.

Keskiryhmä tavoitteena on vahvistaa viestintään ja kuljetukseen liittyvää infrastruktuuria maiden välillä. Tavoitteena on parantaa tehokkuutta ja päivitettää ympäristöystävälliseen teknologiaan.

Haluamme myös edistää kestävää turismia ja vihreitä elinkeinoja Pohjoismaissa, sekä yhtenäistää sääntöjä ja vaatimuksia rakennusalalla ja kaivosteollisuudessa.

Vuonna 2022 Keskiryhmä tulee työskentelemään

 • Yhteisen pohjoismaisen aikavyöhykkeen luomiseksi (pois lukien Islanti, Färsaaret ja Grönlanti)
 • Sen puolesta, että henkilötunnusjärjestelmien uusimisessa otetaan huomioon yhteispohjoismaiset tarpeet ja näkökannat
 • Turvatakseen ja kehittääkseen pohjoismaisia työmarkkinoita
 • Vihreiden ja tehokkaiden rajoja ylittävien kuljetusratkaisujen puolesta
 • Edistääkseen pohjoismaista kestävää turismia
 • Joukkoliikenteen opiskelija-alennusten laajentamiseksi kaikkien Pohjoismaiden opiskelijoille
 • Yhtenäistääkseen pohjoismaista rakennusteollisuutta
 • Kestävän kaivos- ja mineraaliteollisuuden puolesta
 • Ammattipätevyyksien hyväksymiseksi yli maanrajojen

Puheenjohtajisto

Koronapandemia on tuonut esiin Pohjoismaiden yhteisen kriisivalmiuden puutteet. Vuoden 2022 aikana Keskiryhmä tulee seuraamaan tarkkaan eri raportteja, joita on julkaistu koronan aiheuttamista esteistä pohjoismaiselle vapaalle liikkuvuudelle. Haluamme että nämä raportit johtavat käytännön tekoihin, jotka takaavat sen, ettei rajasulkuja tapahtuisi tulevaisuuden kriisitilanteissa.

Keskiryhmä työskentelee sen eteen, että Pohjoismailla on yhteinen, realistinen ja strateginen näkemys EU-yhteistyöstä. Myös niillä politiikan alueilla, joilla on ollut vaikeaa tai mahdotonta löytää yhteisiä näkemyksiä, ja joissa kukin maa on toiminut yksiomaan omien, kansallisten linjausten pohjalta, on jatkossa käytävä vuoropuhelua. Pohjoismaiden on uskallettava toimia ennakoivasti ja omattava itseluottamusta, jotta ne voivat toimia suunnannäyttäjänä muille EU-maille. Meidän ei tule piiloutua EU:n selän taakse, kun kehitämme pohjoismaista lainsäädäntöä.

Vuonna 2022 Keskiryhmä haluaa nostaa esille tarpeen luoda strategia Pohjoismaiden neuvostolle. Pohjoismaiden neuvoston työn tulisi olla entistä määrätietoisempaa ja strategisempaa.

Keskiryhmä haluaa tiivistää Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston yhteistyötä. Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston ja yhteistyöministereiden välillä on oltava jatkuva keskusteluyhteys, jotta tiedonvaihto näiden kahden organisaation välillä toimii. Pohjoismaista budjettiprosessia tulee vahvistaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi.

Keskiryhmä jatkaa työtään Pohjoismaiden politiikan koordinoimiseksi Arktisella alueella ja Itämerellä.

Vuonna 2022 Keskiryhmä tulee työskentelemään

 • Paremman valmiuden ja kriisiviestinnän puolesta kriisitilanteissa
 • Strategisemman pohjoismaisen EU-yhteistyön puolesta
 • Korkeamman tason strategian tai vision luomiseksi Pohjoismaiden neuvostolle
 • Paremman pohjoismaisen budjettiprosessin luomiseksi
 • Pohjoismaisen koordinaation puolesta EU:n päivitettyyn arktiseen politiikkaan liittyen
 • Kehittääkseen yhteistyötä Itämeren toimijoiden kanssa

Kokousaikataulu vuonna 2022

HUOM! Ajankohdat voivat muuttua

25 tammikuuta, digitaalinen ryhmäkokous, valiokuntaryhmien sekä hallituksen kokoukset

21 maaliskuuta, Malmö, ryhmäkokous (yhdistyksen kevätkokous) sekä valiokuntaryhmien kokoukset, Pohjoismaiden neuvoston teemaistunto

6 syyskuuta 2022, Islanti, ryhmäkokous, valiokuntaryhmien sekä hallituksen kokoukset

31 lokakuuta 2022, Suomi, ryhmäkokous (yhdistyksen syyskokous), valiokuntaryhmien kokoukset, Pohjoismaiden neuvoston istunto