Julkaistu 19.08.2017

Artikkelien kategoriat

Pohjoismaat edelläkävijöiksi sähköisten palvelujen tuottamisessa kansalaisille

Keskiryhmän mielestä pohjoismaista edunvalvontaa Euroopan unionissa tulee vahvistaa. EU:n asetus sähköisestä tunnistamisesta (eIDAS) ei saa luoda uusia rajaesteitä Pohjoismaiden välille.

Keskiryhmä pitää hyvänä Pohjoismaiden viranomaisten yhteistyötä eIDAS –asetukseen liittyen. On tärkeää, että EU:n komissio pitää Pohjoismaita edelläkävijöinä vapaan liikkuvuuden ja digitaalisen rajattomuuden saralla.

Keskiryhmän mielestä sähköisten tunnistusmenetelmien käyttö vähentää byrokratiaa ja helpottaa kansalaisten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä. Keskiryhmä pitää yhteyttä viranomaisiin, jotta nämä saisivat aikaan pohjoismaalaisten kannalta mahdollisimman hyvän sopimuksen EU:n komission kanssa.

eIDAS –asetuksen avulla (Electronic identification, authentication and trust services for electronic transactions in the European Single Market) on tarkoitus luoda Eurooppaan digitaalinen sisämarkkina yhtenäistämällä sähköisten allekirjoitusten ja tunnisteiden käyttöä. eIDAS -asetuksen mukaan muut
jäsenmaat voivat käyttää EU:n komissiolle ilmoitettuja yhdessä maassa hyväksyttyjä sähköisiä tunnistuspalveluja.

Pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta haasteeksi muodostuu se, että yksityiset tunnisteiden myöntäjät kuten pankit eivät ole halukkaita ilmoittamaan palveluitaan EU:n komissiolle muun muassa vastuukysymyksien vuoksi. Tämä saattaa johtaa siihen, että pankkien myöntämiä sähköisiä tunnuksia ei
voisi käyttää muissa Pohjoismaissa. Jos näin kävisi niin eIDAS:in hyödyt pohjoismaalaisille olisivat olemattomat.

Pohjoismaiden viranomaiset ovat Ruotsin johdolla aloittaneet yhteistyön, jotta EU:n komissio antaisi Pohjoismaille oikeuden käyttää toisessa Pohjoismaassa hyväksyttyä sähköistä tunnistautumista siitä huolimatta, onko EU:n komissio hyväksynyt kyseisen menetelmän vai ei.

Kannanotto hyväksyttiin keskiryhmän kesäkokouksessa 18.8. Klo 15.

Lisätietoa:

Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunta hyväksyi suosituksen sähköisen tunnistamisen vastavuoroisesta hyväksymisestä