Julkaistu 12.04.2013

Artikkelien kategoriat

Vähemmän on enemmän – Keskiryhmän periaateohjelma

Visio – Kilpailukykyinen, hyvinvoiva ja turvallinen Pohjola

Pohjoismaat tunnetaan vakaina demokratioina, joiden kilpailukyky ja väestön hyvinvointi ovat maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Olemme pieniä, mutta kokoomme nähden osaamisemme on moninkertaista.

Pohjoismaat ovat viime vuosikymmenten aikana tiivistäneet yhteistä toimintaansa kansainvälisessä politiikassa. Toistuvat kriisit ja lisääntyvä kansainvälinen levottomuus ovat lisänneet tarvetta yhä syvemmälle yhteistyölle. Emme selviä tulevaisuuden haasteista ilman toisiamme.

Keskiryhmän visio on, että Pohjoismaat tunnetaan myös tulevaisuudessa kyvystään yhdistää kilpailukyky, hyvinvointi ja turvallisuus.  Kaikilla Pohjoismaissa asuvilla tulee  olla samat mahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, iästä, sosiaalisesta tai kulttuurillisesta taustasta. Toteutuakseen visiomme edellyttää pohjoismaisen yhteistyön nostamista aivan uudelle tasolle.

Arvopohja – Ihmisen ja ihmisyyden puolesta

Keskiryhmän puolueiden alkuperä on kansanliikkeissä. Kannatamme elinkeinonvapautta, yrittäjyyttä, maanläheisyyttä, hajauttamista ja valinnanmahdollisuutta.

Keskiryhmä työskentelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän Pohjolan puolesta. Vapaa sivistystyö ja ihmisen kyky tehdä päätöksiä omasta elämästään ovat meille tärkeitä.

Me korostamme yksilön vapautta ja oikeuksia sekä vastuuta. Kannatamme demokratiaa ja kansanvaltaa sekä yhteiskunnan moninaisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa.

Yksilö: Vapaudet, oikeudet ja vastuu

Haluamme taata jokaisella ihmiselle valinnanvapauden ja vaihtoehtoja, joista valita, sananvapauden sekä tiedonsaantioikeuden.

Puolustamme oikeusvaltion periaatteita, tasa-arvoa sekä vähemmistöjen kulttuuria ja oikeuksia.

Yksilöllä on yhteiskunnan osana vastuu demokratiasta, elinympäristöstä, ympäristöstä ja luonnonvaroista sekä tulevista sukupolvista, heidän elinoloistaan ja elämänlaadustaan.

Yhteiskunta: Moninainen, kansanvaltainen ja sosiaalisesti yhtenäinen

Moninaisuus, osallisuus, dialogi ja tasa-arvo ovat meille yhteiskunnan kantavia periaatteita.

Kansanvaltaisuus, vahva kansalaisyhteiskunta, vahva paikallinen päätäntävalta ja aktiivinen kansalaisuus ovat pohja hyvinvoinnille.

Koulutus, työ, sosiaalinen yhtenäisyys ja tasa-arvo sekä kansanterveys ovat korkean elintason kulmakiviä.

Tavoite – Globaalisti vaikuttava ja rajaton Pohjola

Keskiryhmä haluaa, että Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä politiikan, lakien ja standardien yhteensovittamisessa. Tavoitteena on rajaton pohjoismainen alue. Haluamme lisää pohjoismaisia ratkaisuja ja selkeämpää vastuun jakoa, jotka luovat lisäarvoa ja säästävät resursseja.

Paikallisesti haluamme…

Tehdä Pohjolasta yhtenäisen markkina-alueen ilman rajaesteitä työnteolle, koulutukselle, yrittämiselle, innovaatioille, terveyden- ja sairaanhoidolle, infrastruktuurille ja pelastuspalveluille.

’Tehdä Pohjolasta turvallisen kaikille ehkäisemällä sosiaalista syrjäytymistä ja eriytymistä.

Tehdä Pohjolasta edelläkävijän biotaloudessa, lisätä energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä mahdollistaa älykkäiden energiaratkaisujen käyttö.

Lisätä pohjoismaista tutkimusta ympäristön, ilmaston, energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, älykkäiden energiaratkaisujen, hyvinvointiteknologioiden, elintarvikkeiden, lääkkeiden, IT:n ja materiaali- sekä bioteknologian alalla.

Luoda lisää kannustimia yrityksille, jotta ne voisivat tarjota harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutusta yli rajojen.

Syventää pohjoismaista turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä.

Syventää pohjoismaista yhteistyötä EU:ssa ja Euroopan talousalueella.

Edistää rauhaa, demokratiaa ja hyvinvointia Pohjolan lähialueilla.

Globaalisti haluamme…

Vaalia pohjoismaista identiteettiä pohjana niin että se voi jatkossakin toimia pohjana kulttuurin, muodin, ruoan, koulun, vihreiden innovaatioiden ja turismin markkinoinnille.

Toimia pohjoismaisesti kansainvälisillä areenoilla siviilikriisinhallinnassa, konfliktinratkaisussa, avunannossa, kansalais- ja ihmisoikeuksissa sekä ympäristökysymyksissä.

Vahvistaa yhteisiä pohjoismaisia ympäristö- sekä yhteiskunnallisia standardeja, ja tehdä niistä maailmanlaajuisesti tunnettuja ja haluttuja.

Luoda yhteisen pohjoismaisen strategian Pohjoisatlantille, Arktikselle, Pohjoiskalotille ja Itämerelle.

Tiivistää pohjoismaisten ulkomaanedustustojen välistä yhteistyötä edunvalvonnassa ja kansalaispalveluiden järjestämisessä.