Publicerad på 26.01.2016

Artikelkategorier

Ett medlemsförslag om fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden från Mittengruppen

Mittengruppen är bekymrad över den riktning var ID- krav mellan Nordiska länder tar Norden.

Beslutet om att återinföra ID-krav får negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet, infrastrukturlösningar, rörligheten och näringslivet i regionen samt begränsar möjligheten till att söka asyl. Det ökade flyktingmottagandet sätter stor press på systemen, men beslut som äventyrar den Nordiska samverkasiden ska undvikas så långt som möjligt.

Mittengruppen vill att en strategi för hur medlemsländerna tillsammans kan hantera flyktingsituationen tas fram.

Mer info:

Riksdagsledamot
Staffan Danielsson
Staffan.danielsson@riksdagen.se / +4687864437

Generalsekreterare Anna Välimaa
Anna.valimaa@riksdagen.fi  / +358451969659

Medlemsförslaget i sin helhet:

Medlemsförslag om fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden

Gränserna mellan de nordiska länderna har i många decennier successivt öppnats upp kring en rad områden, mycket tack vare det Nordiska rådets viktiga arbete. För mer än 60 år sedan undertecknades propositionen om den nordiska passfriheten som inneburit att medborgare i länderna inte behövs pass eller legitimitetshandling för att resa inom Norden, och att uppehållstillstånd inte behövs vid vistelse i en annan medlemsstat än den man är medborgare i. Den nordiska passfriheten har också inneburit fritt arbetstillstånd för nordiska medborgare som ingår i samarbetet. Den 17 december 2015 beslutade Sveriges riksdag att införa ID-krav för resa mellan Danmark och Sverige vilket upphävde den långa passfriheten i Norden.

Beslutet om att återinföra ID-krav får negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet, infrastrukturlösningar, rörligheten, näringslivet och företagandet i regionen samt begränsar möjligheten till att söka asyl. Det ökade flyktingmottagandet sätter stor press på systemen när de inte är gjorda för en så snabb ökning av befolkningen som vi sett under 2015. Nu mera än någonsin krävs samarbete snarare än isolering för att gemensamt kunna hitta strukturer och lösningar för att bevara och intensifiera samarbetet länderna emellan.

Norden behöver fortsatt öppenhet vad gäller passunion och öppna gränser inom Norden. Det nordiska samarbetet bygger på ömsesidighet och vi behöver fortsatt arbeta för gemensamma nordiska lösningar och regler som gör det enklare att bo, studera, arbeta och resa inom Norden.

 

Med hänvisning till det anförda föreslås att

Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att en strategi för hur medlemsländerna tillsammans kan hantera flyktingsituationen tas fram,

att eventuella planer på skärpning av regler som kommer att innebära negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet lyfts i Nordiska ministerrådet för samråd,

att beslut som äventyrar den Nordiska samverkasiden ska undvikas så långt som möjligt.

 

Helsingfors 25 januari 2016

 

Ladda ner medlemsförslaget och följ dess behandling på norden.org.