Publicerad på 15.08.2018

Artikelkategorier
Taggar

Kräver målinriktade åtgärder för att göra det lättare för lågutbildade nyanlända att få jobb

Integration i ett nytt samhälle beror på många faktorer. Arbete är nyckeln till flera av dem. Genom arbete får man praktisera språket och skapa nätverk. Man får en möjlighet att bidra och uppfylla samhällskontraktet. Det är viktigt att barn får se sina föräldrar gå till jobbet.

Enligt en färsk rapport från Nordiska ministerrådet har invandrare i genomsnitt svårare att komma till arbete i de nordiska länderna, jämfört med situationen i många andra europeiska länder. Rapporten pekar på behovet för målinriktade åtgärder för att särskilt underlätta arbetsintegration av lågutbildade människor.

Nordiska ministerrådet inledde sitt integrationssamarbete i mars 2016. I sitt uttalande från november 2016 säger de nordiska integrationsministrarna att ”… det finns ett speciellt behov av att få evidensbaserade insikter om de insatser som tagits i bruk för att skapa en snabb delaktighet i arbetsmarknaden.” Ministrarna vill ha mer erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna, samt mer kunskap generellt om integration och särskilt om vägarna till arbetslivet.

Mittengruppen stöttar ministrarnas ambition och föreslår att vi i Norden utvecklar aktiv arbetskraftsservice och skräddarsydda arbetsmarknadsåtgärder för invandrare. Dessa bör omfatta särskilda grupper, till exempel kvinnor och lågutbildade, som har ännu svårare att komma till arbete. Norden bör bli en föregångare på att erkänna nyinflyttades examen och kvalifikationer, göra kompetenskartläggning, och bana väg för vidare utbildning.

Mittengruppen ser att insyn i det nya kulturella samhället, delaktighet i sociala nätverk eller icke-statliga organisationer och inte minst språkkunskaper är en förutsättning för en framgångsrik integration i det nordiska samhället. Inlärning av språk bör ske parallellt med delaktighet i arbetslivet och får inte bli ett hinder för inträde i arbetslivet.

Mittengruppen anser att vi bör se Norden som ett integrerat område och en region med samarbete och ömsesidig inspiration, också när det gäller integration.

Enligt Poul Nielson, författaren till Nordiska ministerrådets rapport från 2016 om arbetsmarknaden i Norden, har de nordiska regeringarna inte lyckats att samarbeta om nyanländas snabba integration i arbetsmarknaden. Mittengruppen stöder Nielsons förslag om en särskild arbetsgrupp under Nordiska ministerrådet som skulle presentera analyser och initiativ för att främja nyanländas arbetsmarknadsintegration.

Uttalandet godkändes på Mittengruppens sommarmöte i Torshavn den 15.8.2018

1 State of the Nordic Region 2018. Immigration and Integration Edition. Mars 2018.
2 http://www.norden.org/sv/tema/nordisk-samarbejde-om-integration/foerklaringar