Publicerad på 18.08.2016

Artikelkategorier

Uppmanar finanssektorn till ökad självreglering

Mittengruppen betonar att självreglering är önskvärd, men att en tydlig politisk vilja som försäkrar sig om att förändring sker är viktig. Mittengruppen vill att Nordiska Ministerrådet ska visa den politiska viljan och driva till förändring i finanssektorn.

Mittengruppen tackar för svaret från regeringarna ang. frågan om nordiskt samarbete för att minska möjligheterna att flytta pengar till skatteparadis. Frågan ställdes av Mittengruppen kort efter att de s.k. Panamahandlingarna blev offentliga.

I svaret beskrivs hur de skatteinformationsavtal som upprättats mellan Norden och andra länder fungerar och används av de nordiska skattemyndigheterna. Det är enligt Mittengruppen ett bra exempel på hur små länder blir större då de agerar tillsammans. Det är också ett exempel på praktiskt nordiskt samarbete.

Samarbetet inom FN, G20-länderna, OECD, EU och Norden för att motverka och utreda skattefusk är viktigt, både nationellt och internationellt. Samarbetets syfte är att ge effekt såväl i ökade skatteintäkter till länderna som att minska internationellt skatteundandragande i sig.

Mittengruppen kan dock konstatera att det trots detta förekommer skatteplanering och överföring av bankkunders pengar till skatteparadis. Det här är någonting som branchorganisationen Nordic Financial Unions påpekar när de talar om att banker och finansinstitut behöver stärka den etiska kompassen.

Den svenska Bankföreningen utarbetade redan på 1990-talet etiska regler där man slår fast att ”en god måttstock på om ett fattat beslut eller vidtagen åtgärd uppfyller de krav på etik som ställs på den enskilde är om beslutet eller åtgärden kan förklaras och motiveras inför överordnade, kunder och utomstående”. Detta kan vara en bra grund för en nordisk gemensam diskussion.

Mittengruppen anser att det handlar om våra bankers och finansinstitutioners förtroende hos myndigheter och allmänhet. Det borde ligga i finanssektorns eget intresse att ta initiativ till självreglering. Och eftersom pengar inte känner några landsgränser kan ett nordiskt samarbete vara positivt för alla parter.

Länk till frågan och svaret på norden.org