Publicerad på 03.11.2017

Artikelkategorier
Taggar

Mittengruppens anförande i EU-debatten

Fru president, nordiska vänner! För det första vill jag tacka för en väldigt konstruktiv och framåtsyftande redogörelse, inte minst med tanke på att en av de givna prioriteringarna i Nordiska rådet är att undanröja hinder. Det handlar mycket om att inte skapa nya hinder. Man kan även se att de finska och norska ordförandeskapen har haft stort fokus på detta genom Mer nordisk nytta i EU och Norden i Europa.

Jag vill också lyfta fram det väldigt positiva att Nordiska rådet nu har en person på plats i Bryssel, inte minst för att kunna knyta de kontakter direkt med Nordiska rådet som vi tycker är nödvändiga i sammanhanget.

Det finns många politikområden där vi kan samarbeta i nordiska och EU-sammanhang och i EES-sammanhang, och jag vill lyfta fram miljö- och klimatpolitiken som ett viktigt sådant samarbete. Där kan nordiskt ledarskap definitivt vara pådrivande. Vi har diskuterat det i dag med miljöministrarna, bland annat inför miljömötet i Bonn. Även när det gäller arbetet kring Agenda 2030 har både EU och Norden väldigt höga ambitioner, så vi borde kunna utnyttja de synergieffekter som detta kan ge.

Från mittengruppens sida tycker vi att det är viktigt att det finns ett nordiskt samarbete tidigt i lagstiftningsprocesserna. Kanske än viktigare är att man samordnar implementeringen så att inte nya hinder skapas när lagstiftningarna implementeras i Norden, för det är trots allt frågan om gränshinder som är en av våra större prioriteringar. Mittengruppen lade igår fram ett medlemsförslag, som ni kanske noterade. Vi vill säkerställa den här processen för framtiden så att det inte bara är ordförandeskapet som prioriterar frågan, utan det måste vara en kontinuerlig process för att förhindra att det uppstår nya gränshinder i Norden på grund av implementeringen av EU-lagstiftningen.

Läs hela debatten här