Publicerad på 26.03.2015

Artikelkategorier

Mittengruppens ställningstagande till det nordiska samarbetet för att förebygga radikalisering

  • För att förebygga radikalisering måste vi i de nordiska länderna vara mer inkluderande gentemot civilsamhället och möta utsatthet och utanförskap med fler metoder än en. Här kan de olika tillvägagångssätten i de olika nordiska länderna vara till stor hjälp och öppna upp för helt nya lösningar.
  • Allmänt taget måste vi avsätta mer resurser till förebyggande arbete mot radikalisering och utsatthet.

Kärnan i det preventiva arbetet är en förändring i allmänhetens attityder och aktioner. Om civilsamhället ska kunna reagera på basis av de nordiska ländernas gemensamma erfarenheter måste erfarenheterna föras fram till allmänheten på ett jämförbart sätt. Mittengruppen anser därför att rapporteringen av de gemensamma erfarenheterna och resultaten är av avgörande betydelse.

Mittengruppen utgår från att utbildning prioriteras i det preventiva samarbetet mot extremism.

  • För att förebygga våldsamma rörelser och radikalisering måste alla, speciellt unga, få möjlighet att känna sig inkluderade på en så konkret nivå som möjligt. Inget är så konkret som utbildning, jobb och en klar, säker framtid. För det behövs förebilder, stödpersoner och förväntningar om att ungdomar ska prestera enligt bästa förmåga.
  • Utbildningen bör ge en tillräcklig kunskapsgrund för arbetslivets verklighet, insikt i var ungdomar kan söka stöd och råd och en grundläggande förståelse för demokrati, och religiös och kulturell mångfald.
  • Det är också centralt att de individer som anses vara i riskzonen för att radikaliseras och bli extremister hörs och inte objektifieras i det preventiva arbetet. Annars finns det en risk att det utökade preventiva arbetet ytterligare stigmatiserar grupper, i stället för att inkludera dem.
  • Kulturella skillnader och ett holistiskt tillvägagångssätt måste lägga grunden för integrationsarbetet i de nordiska länderna. Därför är det viktigt att stödja de etniska gruppernas egna civilorganisationer.

 

Mer information

Nordiska rådet griper tag i radikaliseringsfrågan http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-griper-tag-i-radikaliseringsfraagan

Cooperation Agreement of the Nordic network to prevent extremism https://www.regjeringen.no/nb/sub/radikalisering/radikaliseringskonferanse/cooperation-agreement-of-the-nordic-network-to-prevent-extremism/id2364665/

Anders Eriksson, vice ordförande till Mittengruppen
anders.eriksson@lagtinget.ax  / +3584575221603

Mittengruppens generalsekreterare Anna Välimaa
anna.valimaa@riksdagen.fi / +358451969659