Publicerad på 23.03.2012

Artikelkategorier

Mittengruppen: Garantera rörelsefrihet för alla – även för de äldre

– Vi vill stödja en utveckling som ger olika former för fritt-val system med hänsyn till sjukvård, omsorg och boende, säger Anders Andersson från Mittengruppen.

– Kvaliteten i omsorgen skall utvecklas starkt. Detta skall göras så att vars och ens villkor och egna önskemål beaktas.

Vid sidan av de offentliga och privata utförarna vill Mittengruppen värna de ideella organisationernas roll som producenter av framtida välfärdstjänster.

Anförandet i sin helhet

(( MITTENGRUPPENS GRUPPANFÖRANDE OM FRAMTIDENS NORDISKA VÄLFÄRDSPOLITIK
PUBLICERAD: 27.03.2012

Mittengruppens vice ordförande Anders Andersson (KD) under Nordiska rådets temasession i Reykjavik den 23.3.2012.

Den nordiska välfärdspolitiken i en globaliserad värld är temat för detta förslag från presidiet. Jag vill som företrädare för mittengruppen markera vårt engagemang för utveckling och förnyelse av välfärdspolitiken. Vår övertygelse är att vi nordiska länder har mycket att ge varandra och jag tror att nordens länder kommer att ha blickarna på sig när välfärdsfrågor i framtiden debatteras internationellt.

Vi tillstyrker förslagen från presidiet. Jag vill särskilt understryka vikten av att lyfta fram en utveckling som ger olika former av fritt-val system med hänsyn till sjukvård, omsorgsinsatser och boende.

EUs mål till 2020 om att äldre skall få ett bättre liv och kunna leva friska ytterligare två år utöver nuvarande genomsnitt är bra, men inte nog. Mittengruppen anser att vi i Norden måste sätta ett högre mål.

Förutom att ge ytterligare friska år till vår befolkning i Norden så är det viktigt att kvaliteten i omsorgen utvecklas starkt.

Detta kvalitetsarbete skall göras så att vars och ens egna villkor och önskemål beaktas. Medborgarna bör också fortsättningsvis ges möjlighet att välja välfärdstjänster från offentliga, privata och ideella utförare. Därför välkomnar vi skrivningen i presidiets förslag om olika former av fritt-val system.

Vi tillstyrker presidiets förslag, men vill samtidigt här i debatten framhålla en uppfattning som vi i Mittengruppen gav uttryck för i samband med konferensen om välfärd som hölls i Oslo den 24 januari i år. Vi vill särskilt tillvarata de ideella, medborgar- och frivilliga organisationernas arbete inom välfärdstjänsterna. Vår uppfattning är att de icke vinstdrivande utförarnas konkurrenssituation måste värnas för att nordens välfärdspolitisk ska få en god utveckling.

Jag tror också att de nordiska länderna skall lära sig av varandra, och öppna jämförelser på nordisk basis är ett bra sätt att stimulera kvalitetsutveckling för en god och värdig äldreomsorg och äldrepolitik. Dessutom tror vi att Nordisk forskning och utveckling inom omsorgsektorn måste förstärkas. På detta sätt kan vi ge medborgarna i Norden en välfärd med värdighet och trygghet samtidigt som vi internationellt visar på framtidsinriktade lösningar. ))

Kontaktuppgifter
Anders Andersson,
+46702498212
anders.andersson(a)riksdagen.se

Terhi Tikkala,
+358504345019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi