Publicerad på 25.01.2012

Artikelkategorier

Nordiskt ledarskap i klimatarbetet behövs

Vid seminariet framkom att vi har både en ekonomisk kris och en klimatkris. Internationella förpliktelser är nödvändiga, men det behövs politiska åtaganden. För att främja grön tillväxt behövs offentliga och privata partnerskap och långsiktiga investeringar. Det bör finnas klara målsättningar och en vägkarta för grön tillväxt, så att resurserna allokeras effektivt.

– I Norden finns en stor miljömedvetenhet, men också ett internationellt engagemang och solidaritet. Vi har alla förutsättningar att agera gemensamt och fortsätta vara föregångare inom klimat- och energisektorn samt visa på ett gemensamt nordiskt ledarskap. Det civila samhällets medverkande får inte heller glömmas i klimatarbetet, säger Anita Brodén från Nordiska rådets Mittengrupp.

Behovet av innovationer inom miljö- och energiteknologier är stort. Efterfrågan på koldioxidneutrala lösningar växer.

Ambitionsnivån i klimatarbetet kan höjas och investerarna har ofta efterlyst bättre förutsägbarhet av det politiska beslutsfattandet för att våga investera i t.ex. energismarta lösningar. Det bör finnas ett förtroende att uppskattningar över framtidsutvecklingen och globalt fastställda klimatmålsättningarna är hållbara.

– Forskning och innovationer är viktiga för den gröna tillväxten. Tryggad finansiering och mod att investera behövs för att främja användningen av energisnåla lösningar. Ekonomiska institutioner som NEFCO och NIB är i sin tur goda exempel på nordiskt engagemang i det globala klimatarbetet, fortsätter Brodén.

För mer information kontakta
Anita Brodén,
tel. +46 70 202 13 18
anita.broden(a)riksdagen.se

Mari Hokkanen,
tel. +358 9 432 4121
mari.hokkanen(a)eduskunta.fi