Publicerad på 02.09.2015

Artikelkategorier

Ställningstagande från Mittengruppen angående reformarbetet i Nordiska Rådet

Mittengruppen anser att vi behöver forma fler konkreta mål för det nordiska samarbetet och ha en långtgående vision för relationer med omvärlden då Norden är ett välkänt begrepp och region. De nordiska länderna måste se sin plats i världen och se vad de kan bidra med.

NR borde vara en mera smidig aktör och ha snabbare arbetsformer där riksdagsledamöterna, dvs. medlemmarna i NR, ska ha en starkare och klarare roll. När nordiska länder finansierar nordiskt samarbete, måste de veta tydligare, hur samarbetet är till nytta för dem. Därför är det inte effektivt att ha två kanslier för NR & NMR som inte har kommunikation sig emellan, dessutom institutioner som också behöver involveras mera i det gemensamma arbetet.

Mittengruppens förslag:

BÄTTRE SAMARBETE MELLAN NORDISKA RÅDET OCH NORDISKA MINISTERRÅDET

  • att NMRs och NRs kanslier ges i uppdrag att slå samman funktioner för bättre samarbete och service till båda kanslierna, och till de förtroendevalda i NRs utskott, samt i syfte att effektivisera kommunikationen och spara pengar.

TYDLIGARE BUDSKAP – KOMMUNIKATION

  • att programmet för innevarande lands presidentskap i NR ska vara underlag för utskottens arbete det året. Det är slöseri med resurser att utarbeta program som inte följs upp, liksom en otydlighet i kommunikationen när många budskap sprids samtidigt från olika håll inom NR.
  • att den utåtriktade kommunikationen mot medborgarna förbättras genom mätbara mål för det nordiska arbetet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Till ex genom en ”barometer” som tidigare föreslagits; men framförallt genom aktiv rapportering om arbetet via debattartiklar och pressmeddelanden från möten och evenemang.

UTSKOTTENS ARBETE

  • att utskottens arbete ska utgå utifrån de genomgripande områden som rör alla frågor; gränshinder och internationella relationer-samarbete – att förslag ska kunna läggas av både utskott, medlemmar och partigrupper och skickas vidare till respektive utskott för behandling innan debatt och sessionsbehandling

LEDNING – STYRNING

  • att presidiet har ansvar för budgetfrågor, men…
  • att presidiet kommunicerar med utskottens ordförande kring årets tema och budget, under vårsessionen. Idag speglar inte budgeten tagna rekommendationer och därmed möjlighet till uppföljning
  • att valkommittén ser till att beslutade kriterier tillgodoses, i valen till olika organ.

 

På Mittengruppens vägnar, Nordiska rådet

Penilla Gunther, medlem av Nordiska rådets reformgrupp

Arto Pirttilahti, Mittengruppens ordförande