Publicerad på 30.10.2014

Artikelkategorier

Varför är vi inte mer jämställda i Norden efter 40 års arbete?

Rapporten innehåller mestadels statistik, i form av oreflekterade siffror vad gäller deltagandet av kvinnor och män i de olika delarna av de olika sekretariaten, institutioner och organisationer inom det nordiska samarbetet.

– Med tanke på att vi nu har samarbetat kring jämställdhet i 40 år hade jag hoppats på att vi hade kunnat komma längre än så. Vad skulle vi ha nått om vi hade gjort konsekvensanalyser för kvinnor och män, flickor och pojkar i samband med beslut inom de olika sektorerna? fortsatte Haapanen.

– Det 40-åriga nordiska arbetet för jämställdhet till trots, kämpar vi fortfarande för lika lön, för jämlikt deltagande på arbetsmarknaden där nu fler kvinnor än män arbetar deltid och för mer jämlikt uttag av föräldraförsäkringen där båda föräldrarna aktivt deltar, summerade Haapanen.

Diskussionen gick het under sessionen och ämnen som könskvotering till bolagstyrelser, våld i parrelationer och skyddshem kom på tal.

– Jag är överraskad över en del av de kommentarer som förekommit här när det gäller våld. I Finland dör en kvinna i veckan som en följd av våld i en parrelation. I Sverige finns det skyddshem också för män, men där finns det platser tomma medan det finns en brist på platser i skyddshem för kvinnor, inledde Gestrin.

– I Finland haft kvoter i kommunala organ sedan 80-talet, kvoter som gäller både män och kvinnor. Vi har fått män in i sådana nämnder där det tidigare enbart satt kvinnor, såsom social- och hälsovårdsnämnder, och vi har fått in kvinnor i tekniska nämnder som tidigare ansågs vara platser där män kunde få bestämma fritt. Med både män och kvinnor i de här nämnderna, tar vi också på bästa sätt till vara den kompetens som både män och kvinnor har, fortsatte Gestrin.

Penilla Gunther (KD, Sverige) uttryckte sitt missnöje med valkommitténs bristande jämställdhet, med sju män och ingen kvinna, samt i nomineringsförslaget i.o.m. valet av presidium för år 2015.

– Här har Mittengruppen en stor uppgift att göra inför nästa års session, att få fram en jämnare fördelning av kvinnor och män, i alla Nordiska Rådets beslutande organ, avslutade Gunther.

För närmare information:

Generalsekreterare Anna Välimaa +358 45 196 9659

anna.valimaa(at)riksdagen.fi

 

Riksdagsledamot

Christina Gestrin+358 50 511 3121

christina.gestrin(at)riksdagen.fi

 

Riksdagsledamot Penilla Gunther +4687865736

penilla.gunther (AT)riksdagen.se