Publicerad på 04.11.2019

Artikelkategorier
Taggar

Låt norska ambulanser köra över gränsen!

I gränsregioner mellan Sverige och Norge finns behov av akututryckningar med ambulans eller helikopter över landgränserna. Svenska ambulanser kan utan problem köra över gränsen och betjäna norska personer inom en definierad ”gränszon”, men när omvänt förhållande råder står svensk regelbyråkrati i vägen på tre områden.

Det första är det så kallade medikolegala gränshindret och innebär att norsk ambulanspersonal i helikoptrar och vägambulanser avkrävs svensk yrkeslegitimation om de ska kunna utöva akuta vårduppdrag på svenskt territorium. Helikopterförarna är få och lyckas söka legitimation men processen beskrivs som mycket tidskrävande och administrativt betungande. Norska ambulansförare utgör en mycket större yrkesgrupp där processen för en svensk yrkeslegitimation är ännu mer oöverstiglig. Ansvarig svensk myndighet i detta fall är Socialstyrelsen.

Det andra gränshindret gäller trafikföreskrifter och innebär att norska ambulanser inte kan registreras som utryckningsfordon i det svenska bilregistret. Ansvarig myndighet i det här fallet är Transportstyrelsen. I det omvända förhållandet att svenska ambulanser korsar gränsen mot Norge, har Norge utverkat undantag som möjliggör utryckning på norsk mark. Svenska utryckningsfordon som korsar gränsen har avståndsgränser på norskt territorium.

Det tredje är att när norska ambulanser korsar gränsen med narkotikaklassade läkemedel i fordonet begår de lagbrott. Det här problemet har till viss del kunnat adresseras med plombering men är ändå en omständighet som komplicerar insatserna.

Under interpellationen lovade ministern att initiera en dialog med berörda myndigheter i syfte att närmare undersöka hur en sådan översyn kan genomföras på bästa sätt. Ministern gav också uttryck för sin syn på problemets komplexitet, något som gör att Mittengruppen riskerar att få anledning till att återkomma om frågan inte kan lösas inom rimlig tid.

Utöver interpellationen uppmärksammade de svenska riksdagsledamöterna i Mittengruppen också problemet i en debattartikel i Dagens Samhälle.