Publicerad på 26.11.2018

Artikelkategorier

Skriftlig fråga om etablerande av Student at Risk program

Students at Risk (StAR) är ett program som införts i norska högskolor och universitet. StAR initierades av studentorganisationerna (SAHI och NSO) och administreras av Direktoratet for internsjonaliering och kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) och finansieras av det norska utrikesdepartementet. Programmet ska ge utländska studenter som är förföljda i sina hemländer, pga. att de är involverade i aktiviteter för att förbättra mänskliga rättigheter, möjlighet att slutföra sina studier i Norge.
I totalitära regimer och i länder med fragil demokratiutveckling befinner sig unga stu-derande ofta i en särskild riskgrupp. Som välutbildade, frisinnade och kritiskt tänkande individer är studerande många gånger den samhällsgrupp som drabbas förs och hårdast i inskränkningar av demokratin.
StAR beslutades enhälligt av Stortinget 2013 och hösten år 2015 inleddes StAR som ett tvåårigt pilotprojekt. Programmet har därefter förlängts med ett år från och med hösten 2017. Programmet har tilldelats totalt 23 miljoner NOK över hela perioden. Liknande program har framgångsrikt genomförts i bl.a. Polen och Nederländerna.
I Norge gäller programmet studenter i länder som är mottagare av officiellt utvecklingsbistånd och som aktivt engagerat sig i demokratiutveckling och mänskliga rättig-heter, med risk för sin egen säkerhet. Det ställs även akademiska och språkliga krav på att upptas i programmet. För att bli upptagna i programmet ska kandidaterna bli nominerade av specifika människorättsliga institutioner, norska beskickningar i ut-landet eller organisationer som getts nomineringsrätt. De studenter som antas till en högskola berättigas till stipendium för att täcka kostnaderna för sin utbildning. Mål-sättningen är att studenterna ska återvända hem efter utexaminering. Syftet är att studenterna efter utexaminering ska kunna bidra till demokratiseringen och demo-kratiutvecklingen i sina hemländer.
2 / 2
Diku, den myndighet under det norska kunskapsdepartementet som administrerar programmet, har uppmuntrat alla högskolor att bereda plats för studenter som be-höver skydd. Då programmet inleddes mottog 15 högskolor i Norge studerande genom programmet, bl.a. från Egypten, Libyen, Gambia, Libanon, Swaziland, Turkiet, Kirgizistan, Palestina samt Syrien. Reaktionerna bland såväl högskolorna samt inom administrationen har varit goda. Framgången med programmet har även höjt röster för att etablera STAR-programmet som ett permanent program inom hela Europa.
Ett USA-baserat program, Scholars At Risk (SAR), existerar redan i ca 39 länder. Pro-grammet har snarlika funktioner men riktar sig till forskare. Genom programmet ar-rangeras kortare forsknings- och gästföreläsarpositioner på högskolor utomlands, tills forskarna kan återvända till sina hemländer. Flera högskolor i de flesta nordiska länder är redan involverade i SAR-nätverket.
Senter for internasjonalisering av utdanning har genomfört en halvtidsutvärdering som presenterades i juni 2017. På grundval av utvärderingen har den norska regeringen beslutat om en fjärde och en femte ansökningsomgång till programmet. Inget beslut är per idag fattat om en permanentning av programmet.
Mot bakgrund av ovanstående ställer utskottet för kunskap och kultur i Norden följande fråga till Danmarks, Finlands, Islands och Sveriges regeringar:
– Har frågan om att etablera ett Students at risk program diskuterats och finns det ett intresse av att etablera ett liknande program i respektive land?
Köpenhamn, 20 november 2018
För utskottet för kunskap och kultur i Norden
Johanna Karimäki (gröna), ordförande