Arman Teimouri

Publicerad på 15.11.2021

Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

Tystnadsplikt är hinder som vi behöver överkomma snarare än att hålla som en ursäkt för att inte förbättra samarbetet.

Mittengruppens gruppanförande under Nordiska rådets session 2021 om nordiskt ambassadsamarbete för att hjälpa barn och ungdomar utsatta för hedersförtryck att komma hem, som hölls av Arman Teimouri.

”Socialdemokraterna har skrivit ett medlemsförslag som efterlyser ett ökat samarbete mellan nordiska ambassader för att hjälpa barn och ungdomar som utsätts för olika former hedersförtryck – att hjälpa dem hem till sina nordiska hemländer.

Medlemsförslaget har varit på remiss hos de olika nordiska länderna.

Av detta framkommer en samsyn om att samordningen på nordisk nivå fungerar bra. Man meddelar också att man inte önskar mer samarbete än vad som föreligger idag. Norge tydliggör tex att tystnadsplikten tillsammans med andra nationella lagar är en anledning att inte fördjupa samarbetet.

Jag vill med anledning av de svar fram kommit från regeringarna understryka vikten av att den här frågan får gehör och att samarbetet mellan ambassaderna ändå kan fördjupas.

Sen Sverige i somras införde en lag för att förhindra att barn förs ut ur landet rapporterades efter ett årå att 28 flickor belagts med utreseförbud. Från organisationer som arbetar med frågan anas ett stort mörkertal. Under 2019 innan lagen infördes dokumenterades 170 barn som fördes ut ur landet.

Detta handlar inte bara om barnäktenskap, utan även som påpekas i betänkandet om så kallade uppfostringsresor där barn och ungdomar som upplevs ha anammat för mycket av västerländsk kultur skickas till ursprungsländer i syfte att marinera dem i de mottagande ländernas olika subkulturer.

Det kan också handla om omvändelseterapiresor i syfte att ”bota” homosexualitet.

Utskottet har också landat i en uppmaning till ökat samarbete och samordning. Jag tror det är nödvändigt och eftersträvansvärt och vill verkligen understryka vikten av att detta sker.

De juridiska invändningar om tystnadsplikt som anförs av tex Norge är hinder som vi behöver överkomma snarare än att hålla som en ursäkt för att inte förbättra samarbetet.”