Publicerad på 04.06.2020

Artikelkategorier

Är tiden mogen för en samnordisk tidszon?

Frågan om samnordisk harmonisering av tidszonerna blir aktuell i samband med att EU når ett beslut om avskaffande av vinter- och sommartid. Enligt nuvarande praxis finns det en tidsskillnad på en timme året runt mellan Finland och Åland å ena sidan och Sverige, Norge och Danmark å den andra.

Mittengruppen gjorde, under ledning av Mikael Staffas (Lib), ett förslag om en gemensam nordisk tidszon i augusti 2019. I förslagstexten står det bland annat följande: ”Med en harmoniserad tidszon i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland gynnas integreringen länderna emellan och visionen om Norden som världens mest integrerade region kommer närmare.”

Medlemsförslaget behandlades i Nordiska rådet och utmynnade i en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna. Av de nu inkomna svaren framgår att de nordiska regeringarna allesammans ser betydelsen av en harmoniserad tidzon, både ur ett kulturellt såväl som ur ett näringslivsperspektiv.

I fortsättningen vill Mittengruppen betona att det är särskilt angeläget att Finland och Danmark når samstämmighet. En brist i samband med tidigare avgörande under 90-talet var att de båda länderna valde olika vägar. Sverige valde då att harmonisera med Danmark och bejaka integrationen i Öresundsregionen där bron mellan länderna stod nybyggd.

Island, Färöarna och Grönland skulle också i fortsättningen höra till en annan tidszon, men Mittengruppen vill att tidsavståndet till dessa inte utökas i det nya systemet.