Publicerad på 27.04.2021

Artikelkategorier

Efterlyser en gemensam lägesbild från de nordiska regeringarna

I en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna frågar Mittengruppen om de nordiska regeringarnas syn på betydelsen av gemensam lägesbild, samt kopplingen mellan de nationella risk- och hotbildsanalyserna.

– Anser de nordiska regeringarna att en gemensam lägesbild är viktig med tanke på gemensamt nordiskt agerande i krissituationer?

– Finns det planer om att samarbeta kring de nordiska lägesbilderna, till exempel i form av gemensamma risk- och hotbildsanalyser?

Regeringarnas svar på frågan förväntas inom sex veckor.