Publicerad på 03.11.2015

Artikelkategorier

Mittengruppen lyfte vattenresurserna, klimatfonden, Östersjön och NordGen på bordet i Reykjavik

– Hållbar tillgång till färskvattenresurser är aktuellt i Norden på grund av klimatförändringen som förändrat våra årstider och därmed ökar erosionen och minskar vattenkvaliteten. Vi måste jobba strategiskt för att trygga sina vattenresurser och skydda grundvattnet från förorening och överanvändning, sade Hanna Kosonen då saken togs upp för behandling under sessionen.

– Det skulle vara fördelaktigt att samla de nordiska ländernas erfarenheter av färskvattendirektivets implementering och göra en gemensam utvärdering över hur direktivet kunde förnyas. Mittengruppen gläds över att Finland i sitt ordförandeskapsprogram för det Nordiska rådet lyfter upp vattenresurser och vi hoppas Finland därför kan leda de gemensamma aktionerna för en hållbar användning av vattenresurser, fortsatte Kosonen.

Mittengruppens syn, att ett gemensamt nordiskt förslag ska läggas fram inför revideringen av ramdirektivet för färskvatten i EU-parlamentet, delades av hela församlingen. Utskottet och församlingen höll också med Mittengruppen om att den nordiska spetskunskapen inom vattenförvaltning ska kartläggas, speciellt i skenet av vilka behov på expertis som finns globalt sett. Mittengruppens Róbert Marshall sade i grupptalet:

– Nu är det tid att agera och inte stanna vid fina tal och formuleringar, de nordiska myndigheterna och MEP:arna borde nu aktiveras och samarbetsplaner måste formuleras för att tillgodose de skriande behoven på mer hållbar tillgång till vattenresurser som finns globalt.

Mittengruppen var också aktiv under frågetimme med de nordiska miljöministrarna. Anders Eriksson frågade svenska och finska miljöministrarna om avfallsutsläppen i Östersjön och hur ministrarna avser se till att nya regler tas i kraft – också i Ryssland. Därtill ställde Arto Pirttilahti frågan om hur ministrarna kommer agera för att bibehålla och upprätthålla den Nordiska genbasen – NordGen.

Hanna Kosonen, Mittengruppens enda utskottsordförande i och med den nya utskottsstrukturen och Nordiska rådets representant på klimatförhandlingarna COP21 i Paris, efterlyste mer finansiering till prisbelönta Nordic Development Fund (NDF).

– Med de nordiska ländernas finansiering stöder NDF nästan 70 projekt, som strävar till att minska på klimatförändringens effekter och underlätta anpassningen efter klimatförändringen.

Hanna Kosonen framförde också en fråga till FN:s Under-Secretary-General Christian Friis Bach:

– Den gröna klimatfonden väntar ännu på medel, men det är ingen orsak för att vänta med att inleda klimatinvesteringar och projekt. Klimatförändringen låter inte vänta på sig, sade Kosonen.

Kosonen lyfte också upp NDF under redogörelsen med de nordiska utrikesministrarna.

– NDF är en högaktuell aktör inför klimatförhandlingarna, då goda lösningar ska leda oss framåt. Men NDF:s finansiering från de nordiska länderna tar också slut i och med år 2016, därför måste vi nu diskutera vad fondens framtid ska vara och hur fonden ska finansieras i framtiden, avslutade Kosonen.