Simon Holmström Emma Berginger Ola Elvestuen

Publicerad på 03.07.2023

Artikelkategorier

Förslaget om havsbaserad vindkraft vinner brett stöd

Nordiska rådets Utskott för ett Hållbart Norden samlades i Torshavn för sommarmöte 29.6.2023. På plats var Mittengruppens ledamöter Ola Elvestuen (Venstre), Emma Berginger (Miljöpartiet) och Simon Holmström (Hållbart Initiativ). Många av mötets ämnen var initierade av Mittengruppen: medlemsförslag om havsbaserad vindkraft, ekocid, miljökriminalitetnordisk livsmedelssäkerhet och en nordisk allians för klimatet

Mittengruppens medlemsförslag om att Norden ska bli världsledande inom havsbaserad vindkraft vann rungande understöd av alla politiska grupper. Behandlingen av förslaget, som även två andra utskott kommer delta i, ska göras i så snabbt takt som möjligt, då ärendet är brådskande och mycket tidsrelevant i alla de nordiska länderna. 

– Vi måste snabba på tillståndsprocesserna, prövningarna och konsulteringen av berörda parter för att också fortsättningsvis vara en attraktiv region för förnybara energikällor. Havsbaserad vindkraft är en nordisk möjlighet och vi måste ta lärdom av varandra för att gemensamt säkra expertis, konkurrenskraft och investeringar inom området, sade Ola Elvestuen som är Utskottet för ett Hållbart Nordens ordförande och medlem i Mittengruppen. 

Mittengruppens medlemsförslag om ekocid och miljökriminalitet hade föranlett ett besök av Vita Jukne, chef för Miljödirektoratet i EU-kommissionen och Reinhold Gallmetzer från Center for Climate Crime Analysis (CCCA) under utskottsmötet och i ljuset av Kachovka-dammens förstörelse enades utskottet om att enligt Simon Holmströms förslag att revidera de föreslagna aktionerna i förslaget om ekocid. 

– Norden kan inte sitta på händerna då allvarliga miljöförbrytelser äger rum, utan bör delta aktivt i relevanta internationella diskussioner för att kriminalisera allvarliga förbrytelser mot den naturliga miljön såväl under krigstid som under fredstid. Norden är en försvarare av multilateralismen och det internationella rättssamfundet, också då det gäller ekocid, sade Simon Holmström

Utskottet möttes med representanter för alla de nationella miljöutskotten denna vår och trots ett intresse för en gemensam definition av klimatneutralitet, så kunde man då inte enas om gemensamma aktioner. Men efter debatt fick Mittengruppens medlemsförslag om en nordisk allians för klimatet en ny att-sats om att gemensamt verka för att uppdatera de europeiska klimatmålen enligt gällande vetenskapliga råd för att uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmål. 

– Nordens gemensamma mål om att nå klimatneutralitet är centralt för allt nordiskt samarbete, men nu måste vi uppdatera målen på europeiskt plan för att ha en chans att uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Norden ska välja att stå tillsammans och vara ledande i diskussionen med resten av Europa, sade Emma Berginger

En del av Mittengruppens medlemmar har i tillägg sänt in en skriftlig fråga om gröna sjöfartskorridorer till de nordiska regeringarna och inväntar svar efter sommaren. 

Relaterade nyheter

Vill göra Norden till en ledande vindkraftsregion

Norden bör bli en ledande kraft för havsbaserad vindkraft. Det föreslår Mittengruppen i ett...

Publicerad på: 20.04.2023 Läs mer