Publicerad på 09.03.2023

Artikelkategorier

Mittengruppen med på Nordiska rådets temasession i Reykjavik

Temasessionen har två huvudteman: energi och säkerhet, samt Nordiska ministerrådets arbetsprogram för åren 2025-30. En ny internationell strategi för Nordiska rådet godkänns också.

Dessutom slutbehandlas rådets sedvanliga ärenden, däribland totalt sex medlemsförslag från Mittengruppen. Dessa förslag handlar delvis om nordiskt säkerhetssamarbete i de nya omständigheterna, delvis om gemensam energipolitik i form av utfasning av produktion av fossila bränslen, samt även om förbättrade förutsättningar för folkhögskolornas nordiska samarbete.

Mittengruppen företräds under temasessionen av totalt 15 parlamentariker från överallt i Norden, med undantag av Finland, där riksdagen har valuppehåll.

På Mittengruppens eget möte måndag den 13 mars väljs en ny ordförande för gruppen. Den tidigare ordföranden Linda Modig blev inte omvald till den svenska riksdagen i valet som ägde rum i september 2022. Gruppen leddes under hösten av vice ordföranden Bertel Haarder fram tills det danska folketingsvalet i november. Som ny vice ordförande och ställföreträdande ordförande valdes Hanna Katrin Fridriksson på gruppmötet i Helsingfors i oktober.

På gruppmötet behandlas också nya medlemsförslag: om havsbaserad vindkraft och om Nordens stöd till studerande i ostabila länder och regioner.

Nästa gruppmöte i Mittengruppen äger rum i Köpenhamn i början av september.

Nordiska rådets partigrupps- och utskottsmöten samt temasession äger rum i Reykjavik, på konferenshus Harpa, den 13-15 mars 2023. Temasessionens dagordning kan nås här.