Publicerad på 06.09.2022

Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

Just nu pågår Nordiska rådets septembermöten i Reykjavik, Island. Under sitt gruppmöte gick Mittengruppen fram med förslag för att öka studentutbytet inom Norden, och för att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer.

Coronapandemin hindrade tusentals ungdomar från att flytta till ett annat land för att studera. Nu har restriktionerna en efter en avvecklats. De nordiska länderna har en lång historia av studentutbyte. Men konkurrensen ökat och redan före pandemin valde en minskande andel av de nordiska studenterna att söka sig till andra nordiska länder för att studera. Studentutbytet i Norden bidrar till att bygga broar mellan nordiska länder, och till ekonomisk utveckling. Därför efterlyser Mittengruppen en utredning som kan vända utvecklingen.

– För att Norden ska bli världens mest integrerade region behövs mer studentutbyte mellan de nordiska länderna. Vi uppmanar därför regeringarna att samarbete för att göra det mer attraktivt att studera utomlands i Norden, säger Kathrine Kleveland som är Mittengruppens gruppledare i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

När det gäller studentutbytet är skillnaderna mellan de nordiska länderna stora. Danmark tar emot långt fler studenter än som flyttar till annat land för att studera. Från Finland, Island och Norge flyttar fler för att studera än vad som flyttar till dessa länder i samma syfte. Skälen till dessa skillnader bör också utredas enligt Mittengruppens förslag, som diskuterades i samband med Nordiska rådets septembermöten på Island.

På samma sätt som studentutbytet är viktigt för att föra de nordiska länderna närmare varandra är också de nordiska samarbetsorganisationerna av stor betydelse för det nordiska samarbetet. Därför lägger också Mittengruppen förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Detta drabbar inte minst nordiska ungdomsorganisationer.

– De stöd som finns att söka på nordisk nivå har blivit allt mer avgränsade och projektorienterade. Det leder till stor osäkerhet. De nordiska samarbetsorganisationerna tvingas ständigt skapa nya projekt för att överleva. Det är inte hållbart. Därför är det viktigt att det finns tillgång till finansiering att söka för den ordinarie verksamheten. Det säger Annika Lyytikainen från Ungdomens nordiska råd (UNR), som deltog vid Mittengruppens möte i Reykjavik.

Mittengruppens Kathrine Kleveland framhåller att de nordiska samarbetsorganisationerna och möjligheten för ungdomar att mötas över de nordiska gränserna också är en viktig demokratifråga som ministerrådet behöver ta hänsyn till:

– Vi uppmanar de nordiska regeringarna att de lyssna på oss och ta med sig våra synpunkter i arbetet med kommande budgetarbete och utvärderingen av Nordiska ministerrådets arbete med visionen om Norden som världens mest integrerade och hållbara region.

Bilden: Kathrine Kleveland och Annika Lyytikainen.