Publicerad på 05.06.2023

Oro över nya näringsrekommendationer

Den 20 juni lanseras nya nordiska näringsrekommendationer. Mittengruppen hoppas att det som presenteras är väl förankrat och inte leder till osäkerhet i berörda branscher.

Under våren lämnade Mittengruppen in en skriftlig fråga till Nordiska ministerrådet gällande arbetet med de nordiska näringsrekommendationerna. Frågan berörde bland annat hur processen att ta fram de nya rekommendationerna gått till, men belyste också den oro som ett antal branschorganisationer i de nordiska länderna framfört. Ministerrådet har nu svarat. I svaret redogörs mer utförligt för hur processen gått till.

En av dem som undertecknade den skriftliga frågan var Mittengruppens ordförande Hanna Katrín Friðriksson. Hon står fast vid att Mittengruppens fråga var mycket relevant.

– Jag tycker remissvaren visar att den oro som vi refererade till är utbredd, inte minst bland livsmedelsproducenterna. Och frågan måste följas upp. Den här processen påverkar i slutändan såväl alla konsumenter och flera branscher, säger Friðriksson.

En av de risker som branschen oroat sig för är att rekommendationerna i förlängningen pekar på att mer av den mat som konsumeras i Norden ska importeras, snarare än produceras i de nordiska länderna.

– Vi behöver fokusera på att ge branschen förutsättningar att producera sunda livsmedel efter de förutsättningar som finns i Norden, och anpassa sig efter de rekommendationer som tas fram.

Som en följd av rekommendationerna kommer sedan ansvariga myndigheter i de nordiska länderna att formulera nationella kostråd, på så vis väntas alltså näringsrekommendationerna få stor påverkan.