Publicerad på 05.09.2021

Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de relativt stora nedskärningarna inom kulturbudgeten innebär för de olika verksamheterna, samt närmare information om de nya, gröna initiativen som finansieras av dessa nedskärningar. Mittengruppen har sagt, tillsammans med andra partigrupper i Nordiska rådet, att den inte kan godkänna budgeten för 2022 i dess nuvarande format.

– Vi är inte emot den nya visionen eller de gröna satsningarna. Men vi kan inte acceptera de prioriterade nedskärningarna som ministerrådet för kultur har kommit överens om. Vi anser inte att vi har mottagit tillräcklig information för att kunna kvittera nedskärningarna i en situation då vi vet att många av de hotade verksamheterna är beroende av ministerrådets finansiering, säger Linda Modig, Mittengruppens ordförande som också företräder Mittengruppen i Nordiska rådets budgetgrupp.

Budgetförhandlingen med ministerrådet leds av Nordiska rådets president Bertel Haarder. Han har förmedlat till ministerrådet den oro som Nordiska rådet har haft kring de specifika nedskärningarna men också kring sättet på vilket Vår Vision 2030 har omvandlats till verklighet. Detta har gjorts genom att skära ned de sektorer som bygger den nordiska gemenskapen, nämligen det kulturella området och grannspråksundervisningen.

– Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. För att kunna ha Nordiska rådets accept måste ministerrådet komma med mycket mer detaljerad information. Som folkvald måste man vara övertygad om att budgetomläggningen är värd att genomföra – att den uppnådda nordiska nyttan överväger de föreslagna förlusterna. Det är vi inte nu, säger Bertel Haarder, som också är Mittengruppens vice ordförande.

Mittengruppen håller ett gruppmöte digitalt den 6 september, i samband med Nordiska rådets höstmöte. Mötet leds av gruppordföranden Linda Modig. På agendan är, förutom budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet, nya medlemsförslag, utskottsplaceringar för 2022 samt en diskussion kring Nordiska rådets EU-kontor som riskerar nedstängning.

Läs mer om förra årets budgetförhandling här.