Publicerad på 15.03.2023

Artikelkategorier

Stöd för förslag om finansiering av nordiska samarbetsorganisationer

Nordiska rådet behandlade under onsdagen Mittengruppens förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Ett förslag som både avslogs och bifölls.

Mittengruppen är bekymrad över de nordiska samarbetsorganisationernas grundfinansiering. Under senare år har fokus legat på projektfinansiering, vilket ökar administrationen och gör det svårt att upprätthålla den löpande verksamheten för många nordiska samarbetsorganisationer. Detta är skälet till det medlemsförslag som debatterades på Nordiska rådets temasession i Reykjavik.

Frågan om finansieringen kompliceras ytterligare av den danska riksrevisionens besked att Nordiska ministerrådet inte längre bör rikta finansiering direkt till vissa organisationer, utan att stöd måste beviljas genom en öppen ansökningsprocess.

Trots detta ställde sig sessionen bakom Mittengruppens förslag, även om det formellt sett avslogs. I stället beslutade sessionen att förslaget ska ligga till grund för de kommande budgetförhandlingarna mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

– Vi hoppas att ministerrådet kan hitta en modell som skapar långsiktiga förutsättningar för de berörda organisationernas verksamhet. Ett sätt kan vara att finansieringen efter en öppen ansökningsprocess beviljas för mer än ett år i taget, menade Kathrine Kleveland från Mittengruppen.

Mittengruppens Kjell-Arne Ottosson deltog också i debatten och han var tydlig när det kommer till de nordiska samarbetsorganisationernas betydelse. Inte minst framhöll han de gränskommittéer som arbetar för att minska gränshindren mellan de nordiska länderna.

– Glöm inte vardagen! Vi behöver använda det nordiska samarbetet för att underlätta människors vardag. De nordiska organisationerna måste få fortsätta sin verksamhet utan den byråkratiska börda som årliga ansökningar innebär.

Bilden: Kjell-Arne Ottosson.