Publicerad på 09.04.2024

Uppmanar Nordens regeringar: öka samarbetet om beredskap och infrastruktur!

Mittengruppen efterlyser en grundlig redogörelse från de nordiska transportministrarna. I ett medlemsförslag kräver man besked om framtiden för gemensam civil infrastruktur. Mittengruppen står också fast vid sitt krav på inrättande om ett ministerråd för infrastruktur och transporter.

Just nu pågår Nordiska rådets temasession i Torshamn, Färöarna. Ett av de teman som debatteras under sessionen är Framtidens nordiska transportsamarbete. Av den anledningen valde Mittengruppen att ytterligare flytta fram sina positioner i transportfrågorna.

I en tid präglad av ökande geopolitisk säkerhet har Mittengruppen lämnat in ett medlemsförslag som uppmanar till ökat nordiskt samarbete, särskilt i ljuset av Sveriges och Finlands inträde i Nato. Medlemsförslaget efterlyser en grundlig redogörelse från de nordiska transportministrarna om framtiden för gemensam civil infrastruktur. En infrastruktur som måste planeras med möjliga framtida krissituationer i åtanke.

Mittengruppen anser att säkerhetsläget för Norden är bekymrande och understryker allvaret i det aktuella omvärldsläget. Att situationen är allvarlig tydliggjordes bland annat av den svenska statsministerns uttalande tidigare i år, då han vid Folk och försvars konferens i Sälen talade om en reell krigsfara och uppmanade till mental beredskap.

I kölvattnet av Sveriges och Finlands inträde i Nato ser Mittengruppen nya möjligheter för ett utvidgat nordiskt samarbete om kollektiv säkerhet, och så särskilt gällande utveckling och underhåll av exempelvis järnvägar, hamnar och vägar liksom kraftnät och digital infrastruktur. I händelse av kris är infrastrukturen i bred bemärkelse av kritisk betydelse. Det finns tydliga behov av investeringar, inte minst i Norge, Sverige och Finland. Samtidigt måste hela Nordens säkerhet vägas in för att säkra fred och trygghet – vilket också blev tydligt under sessionens andra temadebatt: Säkerhet, fred och beredskap i Nordatlanten.

Mittengruppen pekar i sitt förslag på ett tydligt behov av ett nordiskt ministerråd för transport som kan samordna utvecklingen av gemensam nordisk infrastruktur, såväl i fredstid som i händelse av kris eller krig. I väntan på att ett sådant ministerråd är på plats begär Mittengruppen en redogörelse från ansvariga ministrar där man beskriver planerna för att stärka och systematisera samarbetet – på politisk nivå och på myndighetsnivå – för att hantera möjliga militära krissituationer.

– Vårt initiativ markerar vikten av att steg tas för mer samordning för att åstadkomma en mer robust infrastruktur, och en gemensam respons på aktuella säkerhetshot. Vi behöver planera och investera i kritisk infrastruktur för att styrka Nordens samlade motståndskraft i osäkra tider, säger Sandra Listherby, Åland, ledamot för Mittengruppen i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

Bilden: Sandra Listherby.